myclass

สาระดีดีที่น่าสนใจ

เฉลยข้อสอบโอเนตชีววิทยา ม.6

เฉลยคำถาม ท้ายบทชีววิทยาทุกเล่ม

กลับหน้าหลัก

 

รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS1)

           ลงทะเบียนแจ้งหัวข้อที่จะศึกษา

           บอกความสำคัญของเรื่อง และวัตถุประสงค์ในการศึกษา

           บอกข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

           ผลจากการศึกษาในเรื่องที่สนใจ

           ตัวย่างการเขียนรายงานจากเรื่องที่สนใจศึกษา

 

    

     

 

 

 

 

=============== แสดงความคิดเห็น /ฝากคำถาม ===============