myclass

สาระดีดีที่น่าสนใจ

เฉลยข้อสอบโอเนตชีววิทยา ม.6

เฉลยคำถาม ท้ายบทชีววิทยาทุกเล่ม

กลับหน้าหลัก

 

รายวิชา การศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS1)

           ลงทะเบียนแจ้งหัวข้อที่จะศึกษา

           บอกความสำคัญของเรื่อง และวัตถุประสงค์ในการศึกษา

           บอกข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

           ผลจากการศึกษาในเรื่องที่สนใจ

           ตัวย่างการเขียนรายงานจากเรื่องที่สนใจศึกษา

           ตัวอย่างการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระ

                  ๐ ปก

                  ๐ บทที่ 1

                  ๐ บทที่ 2

                  ๐ บทที่ 3

                  ๐ บทที่ 4

                  ๐ บทที่ 5

                  ๐ บรรณานุกรม

                  ๐ ภาคผนวก

          ตัวอย่างการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าอิสระ

   

     

 

 

 

 

=============== แสดงความคิดเห็น /ฝากคำถาม ===============