myclass

สาระดีดีที่น่าสนใจ

เฉลยข้อสอบโอเนตชีววิทยา ม.6

เฉลยคำถาม ท้ายบทชีววิทยาทุกเล่ม

เนื้อเยื่อพืช

โครงสร้างหน้าที่ของราก

โครงสร้างหน้าที่ของลำต้น

โครงสร้างหน้าที่ของใบ

การคายน้ำของพืช

กลับหน้าหลัก

 

รายวิชาชีววิทยา2 (ว 30242)

           แบบทดสอบเรื่องการสืบพันธุ์ของพืชมีดอก

           แบบทดสอบการลำเลียงของพืช

           แบบทดสอบเรื่องการสังเคราะห์แสง

           แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาชีววิทยา 1/2562

 

          

    

     

 

 

 

 

=============== แสดงความคิดเห็น /ฝากคำถาม ===============