แบบสอบถามนี้ เฉพาะนักเรียนที่เรียนรายวิชาชีววิทยา 4 ภาคเรียน 1/2558
นักเรียนโรงเรียนปทุมราชวงศาเท่านั้นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการให้ข้อมูล