เฉลยคำถามท้ายบทที่ 1
                                                            ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

   3.  ระบบนิเวศในน้ำมีความสำคัญต่อมนุษย์อย่างไร ?
     
แนวคำตอบ

     ระบบนิเวศแหล่งน้ำมีความสำคัญต่อมนุษย์ในแง่ของการใช้เพื่อการทำกิจกรรมต่างๆคือ

  1. ใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคคือการดื่มกิน ชำระล้างสิ่งต่างๆ
  2. พืชน้ำและสัตว์น้ำบางชนิดเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ มนุษย์สามารถนำมาเป็นอาหารได้
  3. ใช้ในการเกษตรกรรม ในการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
  4. ใช้ในอุตสาหกรรม ในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ใช้น้ำเป็นวัตถุดิบใช้หล่อเครื่องจักรระบายความร้อน ชะล้างทำความสะอาดเครื่องจักรกลต่างๆ
  5. ใช้ในการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทางน้ำ เช่น ทะเล มหาสมุทร แม่น้ำ ลำคลอง ใช้เป็นเส้นทางเดินเรือ และสัญจรติดต่อกันทางน้ำ
  6. เป็นแหล่งผลิตพลังงาน เช่น ใช้เป็นแหล่งในการผลิตกระแสไฟฟ้า จากการสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ
  7. เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและ การนันทนาการ เช่น การเล่นน้ำ การตกปลา การเล่นกีฬาทางน้ำการท่องเที่ยว เป็นต้น
เป็นแหล่งอุปโภคบริโภคและชำละล้าง พืชน้ำสัตว์น้ำ ในแหล่งน้ำนำมาเป็นอาหาร
   
การเกษตร การเพาะปลูก คมนาคม
   
ผลิตกระแสไฟฟ้า พักผ่อนหย่อนใจ

       

 

                                                                     

 หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาพื้นฐานชีววิทยา.กรุงเทพ:สกสค.2553.