เฉลยคำถามท้ายบทที่ 9
                                                               
 ระบบต่อมไร้ท่อ


                                                          

 

 

 

1. จงเปรียบเทียบการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อและระบบประสาทในการควบคุมภาวะสมดุลของร่างกาย
แนวคำตอบ

2. จงอธิบายความสำคัญของต่อมใต้สมอง และ ไฮโพทาลามัส
แนวคำตอบ

3. จงอธิบายอาการและสาเหตุของอาการต่อไปนี้

     3.1 มิกซีดีมา
          แนวคำตอบ
     3.2 สภาพร่างยักษ์
          แนวคำตอบ
     3.3 อะโครเมกาลี
          แนวคำตอบ

4. จงศึกษาข้อมูลต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

จากกการศึกษาความเข้มข้นของฮอร์โมนเพศ (A B C และ D) ในรอบเดือนของหญิงคนหนึ่งได้ข้อมูลดังตาราง

วันที่

ความเข้มข้นของฮอร์โมนเพศ
(หน่วยต่อลิตร)

วันที่

ความเข้มข้นของฮอร์โมนเพศ
(หน่วยต่อลิตร)

A

B

C

D

A

B

C

D

1

0.6

9

30

9

15

2.3

9

180

30

2

0.8

11

40

12

16

3.7

8

150

14

3

1.0

13

50

16

17

5.8

8

120

10

4

1.0

14

70

18

18

8.3

8

100

9

5

1.0

15

80

19

19

10.4

8

50

7

6

1.0

14

100

16

20

12.0

7

30

5

7

1.2

14

130

12

21

12.0

7

25

3

8

1.2

15

140

19

22

11.8

6

25

3

9

1.3

13

180

15

23

10.3

5

25

2

10

1.5

11

200

16

24

7.2

5

25

3

11

1.5

9

220

20

25

4.0

6

20

3

12

1.6

18

230

30

26

3.0

7

20

4

13

1.8

13

220

75

27

1.5

7

25

5

14

2.0

9

200

58

28

0.8

8

25

7

     4.1 จงเขียนกราฟจากข้อมูลต่อไปนี้
          แนวคำตอบ

     4.2 จากข้อมูลนี้ฮอร์โมน A B C และ D คือฮอร์โมนอะไร
          แนวคำตอบ

     4.3 ฮอร์โมนใดที่สร้างจากคอร์ปัสลูเทียม
          แนวคำตอบ

5. จงอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของฮอร์โมนต่างๆที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในดุลยภาพ
แนวคำตอบ

6. ต่อมที่สร้างเอนไซม์และต่อมที่สร้างและหลั่งฮอร์โมน เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
แนวคำตอบ

7. นักเรียนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเซลล์บีตาของไอส์เลตออฟลังเกอร์ฮันส์ถูกทำลาย
แนวคำตอบ

8. จงบอกประโยชน์ทางการแพทย์ของวาโซเพรสซิน
แนวคำตอบ

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com