เฉลยคำถามท้ายบทที่ 16
                                                               
 ยีน และ โครโมโซม
                                                          

 

 

 

1. จงวิเคราะห์ว่าปริมาณเบสของ DNA สายคู่ในข้อใดถูก
     1)  A+C = T+G
     2)  A+G = C +T
     3)  A+T = G+C
     4)  A/G =C/T
     5)  A/G = T/C
     6) (A+G)/T = 1
     แนวคำตอบ

2. ศึกษาแผนภาพการสังเคราะห์โปรตีนของยูคาริโอต แล้วตอบคำถามข้อ 2.1-2.3

     2.1 ลูกศรหมายเลข 1 และ 2 เป็นกระบวนการอะไร
      แนวคำตอบ
     2.2 ลำดับเบสของ DNA สายที่เป็นคู่ของสายแม่แบบ เป็นอย่างไร
      แนวคำตอบ
     2.3 สายพอลิเพปไทด์ที่สังเคราะห์ได้มีลำดับของกรดอะมิโนเป็นอย่างไร
      แนวคำตอบ

3. จงเปรียบเทียบตำแหน่งของการถอดรหัส และการแปลรหัสของการ สังเคราะห์โปรตีน ในสิ่งมีชีวิตพวกโพรคาริโอต และ ยูคาริโอต
 แนวคำตอบ

4. การเกิดนอนดิสจังชัน มีผลต่อการอยู่รอดของไซโกตอย่างไร
 แนวคำตอบ

5. จงให้เหตุผลเกี่ยวกับการเกิด มิวเทชันเฉพาะจุด แบบการแทนที่คู่เบส และการเกิดเฟรมชิฟท์ ว่ามีผลต่อการสังเคราะห์โปรตีนและ ลักษณะของสิ่งมีชีวิตอย่างไร
 แนวคำตอบ

6. ภาพ ก.  และ  ภาพ ข.  แสดงการเกิดมิวเทชัน นักเรียนจงอธิบายว่าการเกิดมิวเทชันในภาพ ก. และ ภาพ ข. เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร
 แนวคำตอบ

7. จงเติมข้อความในแผนภาพให้สมบูรณ์
 แนวคำตอบ

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com