เฉลยคำถามท้ายบทที่ 18
                                                             วิวัฒนาการ

 

 

 

5. ในพื้นที่หนึ่งมีประชากรจำนวน 400 คน ถ้าประชากรนี้มีความถี่ของยีน A=0.6 และยีน a = 0.4 ถ้าประชากรที่อยู่ในภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก จงหาจำนวนคนที่มีจีโนไทป์แบบต่างๆ

แนวคำตอบ ::

    ประชากรที่มีจีโนไทป์ AA หรือ  = 0.6 x 0.6 = 0.36
ดังนั้นจำนวนประชากรที่มีจีโนไทป์ AA = 0.36 x 400 = 144 คน
ประชากรที่มีจีโนไทป์ Aa หรือ 2pq = 2 x 0.6 x 0.4 = 0.48
ดังนั้นมีจำนวนประชากรที่มีจีโนไทป์ Aa = 0.48 x 400 =192 คน
ประชากรที่มีจีโนไทป์ aa หรือ  = 0.4 x 0.4 = 0.16
ดังนั้นมีจำนวนประชากรที่มีจีโนไทป์ aa = 0.16 x 400 = 64  คน

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 4.กรุงเทพ:สกสค.2556.