เฉลยคำถามท้ายบทที่ 3
                                                           เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 1. จงอธิบายว่าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวแตกต่างจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์อย่างไรบ้าง
      แนวคำตอบ

 2. ถ้าเยื่อหุ้มเซลล์เป็นเยื่อที่ยอมให้สารทุกชนิดผ่าน จะมีผลต่อเซลล์และโครงสร้างอย่างไร
      แนวคำตอบ

 3. ถ้าเปรียบเทียบเซลล์ว่าเป็นโรงงานหนึ่ง จะอธิบายออร์กาแนลล์และโครงสร้างใดของเซลล์เทียบได้กับส่วนของโรงงานต่อไปนี้

         3.1 หน่วยควบคุมการผลิตของโรงงาน แนวคำตอบ
         3.2 หน่วยสร้างผลผลิตและหน่วยส่งออกสินค้า แนวคำตอบ
         3.3 หน่วยรวบรวมองค์ประกอบผลิตเป็นสินค้า แนวคำตอบ
         3.4 หน่วยป้องกันด้านความปลอดภัย แนวคำตอบ


 4. จงระบุหน้าที่ของออร์กาแนลล์ต่างๆ ลงในภาพต่อไปนี้ แนวคำตอบ


 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน ชีววิทยา เล่ม 1 ชีววิทยา เล่ม 2
ชีววิทยา เล่ม 3 ชีววิทยา เล่ม 4 ชีววิทยาเล่ม 5
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com