วิจัย (Research)

เวบสอนทำวิจัย

 E-learning สอนการทำวิจัย
วัดผลสถิติและวิจัยการศึกษา

 

 

แหล่งสืบค้นงานวิจัย

งานวิจัยในวารส่ารต่างประเทศ
รวมวาสารงานวิจัยในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสอน ที่ให้โหลดฟรี

 
 
  

  ฐานข้อมูล CMU e-Theses
:ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (CMU e-Theses) สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2524 - 2549 บทคัดย่อทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 ห้องสมุดงานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการ วิจัยแห่งชาติ(วช.)
ศูนย์กลางการรวบรวมและเผยแพร่รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของประเทศ
 ศูนย์สืบค้นงานวิจัยของ สสวท
แหล่งสืบค้นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของ สสวท ข้อมูลเยอะดี ลองเข้ามาดูนะ
 ไทยเวบฮันเตอร์
แหล่งรวบรวมเวบสำหรับค้นหางานวิจัย และวิทยานิพนธ์มีข้อมูลใหม่เพิ่มเรื่อยๆ
 กองทุนสนับสนุนงานวิจัยสำนักงานภาค (สกว)
โครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่น เกี่ยวกับปัญหาวิจัยที่กำลังศึกษา และแหล่งทุนสนับสนุนสำหรับนักวิจัย
 ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาต
 เวบสืบค้นข้อมูลงานวิจัย การสืบค้นงานวิจัยในเวบนี้ต้องกรอกข้อมูลให้ครบนะจ๊ะข้อมูลจึงจะแสดงผล
 ศูนย์บริการเอกสารการวิจัยแห่งประเทศไทย :: ร่วมกับ NPG Nature Asia-Pacific และบริษัทบุ๊คโปรโมชั่น จำกัด (ตัวแทนในประเทศไทย) กำลังเตรียมเชื่อมโยงและเปิดให้นักวิจัย วว. สามารถทดลอง เข้าใช้บริการสืบค้น
 สาระความรู้รวมลิงค์การศึกษาและงานวิจัย
 แหล่งสืบค้นงานวิจัยในทุกมหาวิทยาลัย
รวมแหล่งสืบค้นงานวิจัยแบบ Full text
   
   
 

ข้อมูลประกอบการทำวิจัยเพื่อการศึกษา

รูปแบบการสอนวิทยาศาสตร์  

ทฤษฎีการเรียนรู้  
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้  
แนวคิดหลักการเกี่ยวกับชุดการสอน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
          >>> ดูข้อมูลทั้งหมด
   

 

โครงงานวิทยาศาสตร์


 ความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์
 ขั้นตอนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ฐานข้อมูลบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์: เป็นฐานข้อมูลที่จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อ
และบทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ซึ่งนอกจะมีรายชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ และบทคัดย่อโครงงานแล้ว ยังมีชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ข้อมูลของรางวัลที่ได้ ตลอดจนหัวเรื่องและคำสำคัญที่ช่วยในการค้นหาเรื่องนั้นๆ 

คุณคือผู้เยี่ยมชมคนที่
Free Hit Counter
Hit Counter

พัฒนาโดย ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
E-mail :: pnpn@chaiyo.com