ไปที่หน้าเวบนานาไบโอ

 

ใบกิจกรรม
การถ่ายทอดอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาแสง

 

คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง
จากแหล่งเรียนรู้ต่อไปนี้

๐ ศึกษาจากหนังสือแบบเรียนเพิ่มเติมชีววิทยา หน้า148 -150
๐ ศึกษาจากใบความรู้ออนไลน์ ในเวบไซต์ตามลิงค์ต่อไปนี้   
       - การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร
       - การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร

2. เกณฑ์การให้คะแนน ใบกิจกรรมการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาการสังเคราะห์แสง

เกณฑ์การให้คะแนน

คะแนนเต็ม

คะแนนที่ได้

คะแนนแบบฝึกหัด

24

 

การทำงานเป็นกลุ่ม

5

 

ความละเอียดของชิ้นงาน

5

 

ความซื่อสัตย์

5

 

รวม

39

 

3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มตอบคำถามต่อไปนี้
.............................................................
1. จากแผนภาพไทลาคอยด์ในคลอโรพลาสต์ บริเวณ A และ บริเวณ B คือ
thylakoid
บริเวณ A คือ ……………………………………………………
บริเวณ B คือ ……………………………………………………
 
2. จากแผนภาพการจัดเรียงตัวของโครงสร้าง
ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง บนเยื่อหุ้มไทลาคอยด์
จงระบุว่าหมายเลข 1 – 6 คือ ส่วนประกอบใดโดยใช้ข้อความในตารางเพื่อตอบคำถาม


Plastocyanin

ATP synthase

Ferredoxin

Ferredoxin-NADP reductase (FNR)

Cytochrome b6f complex

Plastoquinone

thylakoid membrane

หมายเลข1 คือ……..

หมายเลข4 คือ……..

หมายเลข2 คือ……..

หมายเลข5 คือ……..

หมายเลข3 คือ……..

หมายเลข6 คือ……..

 
3. จากแผนภาพ ให้นักเรียนเขียนลูกศร แสดงการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร
พร้อมระบุส่วนประกอบในโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร
thylakoid membrane
4. ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับ การถ่ายทอดอิเล็กตรอน ดังต่อไปนี้
     4.1 การถ่ายทอดอิเล็กตรอนเกิดขึ้นที่บริเวณใดของคลอโรพลาสต์
.....................
     4.2 ปฏิกิริยา Photophosphorylation เกิดขึ้นที่บริเวณใดของ
คลอโรพลาสต์
.....................
     4.3 ผลผลิตจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร คือ
.....................

 

5. จากแผนภาพ ให้นักเรียนเขียนลูกศร แสดงการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร
พร้อมระบุส่วนประกอบในโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร
thylakoid membrane
6.ให้นักเรียนตอบคำถามเกี่ยวกับ การถ่ายทอดอิเล็กตรอน ดังต่อไปนี้

   6.1 ปฏิกิริยา Photophosphorylation เกิดขึ้นที่บริเวณใดของ คลอโรพลาสต์
.....................

   6.2 ปฏิกิริยา Hill’s reaction เกิดขึ้นบริเวณใดของคลอโรพลาสต์
.....................

   6.3 ผลผลิตจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักรคือ
.....................

 

 
 

กลับไปยังหัวข้อ

๐ การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร

๐ การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร

๐ ใบกิจกรรมการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาแสง

 

จัดทำโดย ครูนันทนา สำเภา
สามารถนำมาดัดแปลง ออกแบบกิจกรรมได้หลากหลายและให้เหมาะสมกับผู้เรียน คะ *