ไปที่หน้าเวบนานาไบโอ

ปฏิกิริยาที่ต้องใช้แสง (Light reaction)

 

๐ การถ่ายทอดอิเล็คตรอนแบบไม่เป็นวัฎจักร ๐
(Non-cyclic electron transfer)

       

     การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร (Non cyclic electron transfer)
          เมื่อโมเลกุลของคลอโรฟิลล์เอ ในระบบแสง I (P700)ถูกกระตุ้นจนอิเล็กตรอนหลุดออกมา 2e- เกิดการถ่ายทอดอิเล็กตรอน ให้กับ ระบบแสง I (P700) ถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้กับ เฟอริดอกซิน (Ferredoxin : Fd) จากนั้นจะถูกเร่งให้สูญเสียอิเล็กตรอนให้กับ NADP+ โดยอาศัยเอนไซม์ FNR (Ferredoxin (NADP+) reductase) โดย NADP+ 1 โมเลกุล จะรับ 2e- และรับ โปรตอน (H+)  กลายเป็น NADPH ดังสมการ


NADP+ + 2e- + H+   ---------> NADPH

 

          เมื่อ NADP+ รับอิเล็กตรอนมาแล้วจะไม่ส่งต่อ อิเล็กตรอนให้กับสารใดๆต่อ ทำให้โมเลกุลคลอโรฟิลล์ เอ ในระบบแสง I (P700) จำเป็นต้องรับอิเล็กตรอนมาทดแทน จาก คลอโรฟิลล์ เอ ในระบบแสง II (P680)

         เมื่อ 2e- ของคลอโรฟิลล์ เอ ในระบบแสง II หลุดออกจากโมเลกุล จะส่งอิเล็กตรอนให้กับ
พลาสโทควิโนน (Plastoquinone) (PQ)  และส่งต่อให้กับไซโทโครมb6fคอมเพล็กซ์ (Cytochrome b6f complex) ในถ่ายทอดอิเล็กตรอนให้พลาสโทควิโนน และไซโทโครมb6fคอมเพล็กซ์  จะมีการเคลื่อนย้ายโปรตอน(H+) จากสโตรมา เข้าสู่ลูเมน เป็นผลให้โปรตอนในลูเมนมีความเข้มข้นสูงกว่าสโตรมา จึงถูกส่งผ่านออกไปยังสโตรมา โดยมี ATP synthase เป็นตัวส่งเสริมการทำงาน เป็นผลให้มีการสังเคราะห์ ATP ขึ้นในสโตรมา เรียกปฎิกิริยานี้ว่า Photophosphorylation ดังสมการ


ADP + Pi +7.3 Kcal  --------------> ATP

 

        2e- จาก Cytochrome b6f complex จะถูกส่งต่อให้กับ พลาสโทไซยานิน(PC) และส่งต่อให้กับ คลอโรฟิลล์เอ ในระบบแสงI (P700) เป็นการทดแทนที่สูญเสียไปให้กับ NADP+ ส่วนอิเล็กตรอนที่สูญเสียออกจากโมเลกุลของคลอโรฟิลล์เอ ในระบบแสง II (P680) จะถูกทดแทนจากปฏิกิริยาการสลายตัวของน้ำ (Photolysis) หรือ Hill’s reaction ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยที่พืชต้องลำเลียงเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์แสง


H2O + แสง -------------->  ½ O2 + 2H+ + 2e-

 

จงตอบคำถามเกี่ยวกับการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฏจักร
1.ปฏิกิริยา Photophosphorylation เกิดขึ้นที่บริเวณใดของคลอโรพลาสต์
2.ปฏิกิริยา Hill’s reaction  เกิดขึ้นบริเวณใดของคลอโรพลาสต์
3.ผลผลิตจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัฎจักรคือ

 

 

 

 

 

 

กลับไปยังหัวข้อ

๐ การถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบเป็นวัฏจักร

๐ ใบกิจกรรมการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาแสง


 

รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา

เอกสารอ้างอิง

หนังสือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 3 ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางปี 2551