ไปที่หน้าเวบนานาไบโอ


น้ำดี (Bile)

          น้ำดี (Bile) เป็นของเหลวสีเหลืองหรือเขียว มีรสขม หลั่งออกมาจากเซลล์ตับ (hepatocyte) น้ำดีจะถูกเก็บไว้ที่ถุงน้ำดีในระหว่างมื้ออาหาร และเมื่อมีการรับประทานอาหารน้ำดีจะถูกปล่อยออกมาเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น (duodenum) ที่ซึ่งน้ำดีจะไปทำหน้าที่ช่วยในการย่อยพวกไขมัน ซึ่งอยู่ในกลุ่มของลิพิด

         องค์ประกอบของน้ำดี ได้แก่
         ๐ เกลือน้ำดี ได้แก่ โซเดียมไกลโคโคเลตและ โซเดียมทอโรโคเลต
         ๐ ฟอสโฟลิพิด (Phospholipids)
         ๐ รงควัตถุน้ำดีบิลิน (Bilin)เป็นสารที่ทำให้เกิดสีในน้ำดี
         ๐ คอเลสเตอรอล
         ๐ น้ำ

         น้ำดี มีส่วนประกอบที่สำคัญคือ เกลือน้ำดี (bile salt ) ซึ่งช่วยให้ลิพิดแตกตัวเป็นหยดเล็กๆ และแขวนลอยอยู่ในน้ำในรูป อิมัลชัน (emulsion ) ตับอ่อนและเซลล์บุผิวที่ผนังลำไส้เล็กจะสร้างเอนไซม์ลิเพส ซึ่งจะย่อยลิพิดที่อยู่ในรูป อิมัลชัน ให้เป็นกลีเซอรอล และ กรดไขมัน

 

กิจกรรมทดสอบ สมบัติของน้ำดี

วัสดุอุปกรณ์

1. น้ำดี
2. น้ำมันพืช
3. น้ำ
4. หลอดหยด
5. แท่งแก้วคนสาร
6. บีกเกอร์ขนาด 50 ml

วิธีการทำกิจกรรม

1) นำน้ำมันพืช 10 ml และน้ำ 10 ml เติมลงไปในบีกเกอร์ จำนวน 2 บีกเกอร์
2) เติมน้ำดีลงในบีกเกอร์ที่ 1 ปริมาตร 10 ml ใช้แท่งแก้วคนสารคนให้เข้ากัน ทิ้งไว้ประมาณ 30 ถึง 60 นาที
3) สังเกตการเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบผลการทดลองระหว่างบีกเกอร์ที่ 1 และ บีกเกอร์ที่ 2 และบันทึกผล

 

ผลการศึกษา

 

 

คำถามท้ายกิจกรรม

1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองทั้งสองเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร?
แนวคำตอบ

     แตกต่างกันใน บีกเกอร์ ที่ 2 ที่ไม่เติมน้ำดี หยดไขมันที่รวมตัวกันมีอนุภาคใหญ่กว่า หยดไขมันในบีกเกอร์ที่ 1 ที่เติมน้ำดี

2. น้ำดีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำมันพืชอย่างไร ?
แนวคำตอบ
      
     น้ำดีทำให้โมเลกุลของน้ำมันพืชขนาดใหญ่แตกออกเป็นหยดไขมันขนาดเล็กและอยู่ในรูปของอิมัลชัน

       

 

 

 

 


รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา

เอกสารอ้างอิง

หนังสือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยา เล่ม4 ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางปี 2551