===๐ พันธมิตร ๐===

HSK

MUIC

MSU EPT

ชุดการสอนความหลากหลายทางชีวภาพ

 

   Down load ชุดการสอนเล่มที่ 1 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

     ส่วนที่ 1 ส่วนปก

     ส่วนที่ 2 ส่วนหน้า

     ส่วนที่ 3 ส่วนเนื้อหา และ เฉลยแบบฝึก

 

  Down load แผนจัดการเรียนรู้ ประกอบชุดการสอนเล่มที่ 1

     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

     แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

    

 

:: สอบถาม/แสดงความคิดเห็น ::