ไปที่หน้าเวบนานาไบโอ


หมู่เลือดระบบ ABO

 

          หมู่เลือดระบบ A B O

          การจำแนกหมู่เลือดต่างๆในระบบ ABO จำแนกตามชนิดของไกลโคโปรตีน หรือแอนติเจน(antigen) ที่ผิวเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งมี 2 ชนิด คือ แอนติเจน A และแอนติเจน B โดยจำแนกได้เป็น หมู่เลือด A B AB และO ส่่วนแอนติบอดีอยู่ในพลาสมา มี 2 ชนิด คือ แอนติบอดี A และแอนติบอดี B ดังตาราง

หมู่เลือด

ผิวเซลล์เม็ดเลือดแดง

พลาสมา

A

แอนติเจน A

แอนติบอดี B

B

แอนติเจน B

แอนติบอดี A

AB

มีทั้งแอนติเจน A และ
แอนติเจน B

ไม่มีทั้งแอนติบอดี A
และแอนติบอดี B

O

ไม่มีทั้งแอนเจน A
และแอนติเจน B

มีทั้งแอนติบอดี A
และแอนติบอดี B

 

 

กิจกรรม แบบจำลองโครงสร้างของหมู่เลือดระบบ ABO

จุดประสงค์

1. เพื่อสร้างแบบจำลองของหมู่เลือดระบบ ABO
2. ระบุชนิดแอนติเจนและ แอนติบอดี ของหมู่เลือดระบบ ABO

 

วัสดุอุปกรณ์

1. ดินน้ำมันสีแดง
2. ดินน้ำมันสีอื่นๆ
3. ไม้จิ้มฟัน
4. เทปกาว 2 หน้า
5. กระดาษ A4 (กระดาษแข็ง)

 

ดินน้ำมัน

 

วิธีการทำกิจกรรม

1) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกทำ แบบจำลองของเลือด กลุ่มละ 1 หมู่ จากนั้นส่งตัวแทนมารับอุปกรณ์
2) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสร้างแบบจำลอง เซลล์เม็ดเลือดแดงจากดินน้ำมันสีแดง
3) ใช้ดินน้ำมันสีอื่นๆ ปั้นแบบจำลองแอนติเจนที่เกาะที่ผิวเม็ดเลือดแดง โดยอาจใช้ไม่จิ้มฟันในการเชื่อมระหว่างแอนติเจน กับเม็ดเลือดแดง
4) ให้นักเรียนออกแบบ แบบจำลองแอนติบอดี ของหมู่เลือดตามที่กลุ่มเลือกทำแบบจำลอง
5) ประกอบแบบจำลองเป็นหมูเลื่อโดยยึดติดองค์ประกอบ ของเลือดแต่ละหมู่บนกระดาษ A4 โดยใช้เทปกาว 2หน้า

 

 

ตัวอย่างแบบจำลอง

ผลงานนักเรียน

 

 

ตัวอย่างแบบจำลองที่นำมาปรับแก้ให้ถูกต้อง

 

 

ผลงานนักเรียน

 

 

 

 


รวบรวมเรียบเรียงโดย ครูนันทนา สำเภา

เอกสารอ้างอิง

หนังสือรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยา เล่ม4 ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางปี 2551