HOME 

 

เนื้อเยื่อพืช

 

เนื้อเยื่อเจริญ

 

เนื้อเยื่อถาวร


เนื้อเยื่อคอร์ก (Cork)

เนื้อเยื่อคอร์ก (Cork)
        เป็นเซลล์ที่พบด้านนอกสุดของลำต้น กิ่งหรือราก ที่มีการเจริญเติบโตในขั้นที่ทุติยภูมิ
(Secondary growth) ซึ่งเป็นพืชที่มีอายุมากแล้วเปลือกนอกมีสีน้ำตาล มีเซลล์ซ้อนกันหลายชั้น บางชนิดซ้อนกันหนามากจนนำมาทำเป็นจุกคอร์กได้ มีการสร้างสารซูเบอรินซึ่งเป็นสารที่มีสีน้ำตาล มาเคลือบที่ผนัง เซลล์ ทำหน้าที่ป้องกันการระเหยน้ำและเซลล์จะตายเมื่อโตเต็มที่


ภาพที่ 13 ซ้าย เนื้อเยื่อคอร์กที่นำมาทำเป็นจุกคอร์ก
       ขวา  เนื้อเยื่อคอร์กบริเวณเปลือกไม้

 

ครูผู้สอน ครูนันทนา สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ