ชุดการสอนที่จัดทำขึ้นใช้สำหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา (ว30244) เท่านั้น ลิงค์เหล่านี้จะมีระยะเวลาในการโหลดข้อมูลในช่วงเวลาที่จำกัด

 

ชุดการสอนความหลากหลายทางชีวภาพ

 

   ชุดการสอนเล่มที่ 1 การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

     ส่วนที่ 1 ส่วนปก

     ส่วนที่ 2 ส่วนรองปก

     ส่วนที่ 3 ส่วนเนื้อหา

 

   ชุดการสอนเล่มที่ 2 อาณาจักรมอเนอรา

     ส่วนที่ 1 ส่วนปก

     ส่วนที่ 2 ส่วนรองปก

     ส่วนที่ 3 ส่วนเนื้อหา

 

     ระยะเวลาในการโหลดเอกสารภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2560

    

    ชุดการสอนเล่มที่ 3 อาณาจักรโพรทิสตา

     ส่วนที่ 1 ส่วนปก

     ส่วนที่ 2 ส่วนรองปก

     ส่วนที่ 3 ส่วนเนื้อหา

    

    ชุดการสอนเล่มที่ 4 อาณาจักรพืช

     ส่วนที่ 1 ส่วนปก

     ส่วนที่ 2 ส่วนรองปก

     ส่วนที่ 3 ส่วนเนื้อหา

   ระยะเวลาในการโหลดเอกสารภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2559

 

    ชุดการสอนเล่มที่ 5 อาณาจักรฟังไจ

     ส่วนที่ 1 ส่วนปก

     ส่วนที่ 2 ส่วนรองปก

     ส่วนที่ 3 ส่วนเนื้อหา

   ระยะเวลาในการโหลดเอกสารภายในวันที่ 11 กรกฏาคม 2559

 

     ชุดการสอนเล่มที่ 6 อาณาจักรสัตว์

     ส่วนที่ 1 ส่วนปก

     ส่วนที่ 2 ส่วนรองปก

     ส่วนที่ 3 ส่วนเนื้อหา

 

 

:: สอบถาม ::