มาดูกันสิว่าเนื้อหาชีววิทยาเพิ่มเติมแต่ละเล่มในแต่ละบทมีอะไรบ้าง....

*****************************

รายวิชาชีววิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้หนังสือประกอบจำนวน 6 เล่ม คือ

ชีววิทยาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 3

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 4

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 5

-----------------------------------------------------------------------*_*---------------------------------------------------------------------

รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 1

บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

     1.1 สิ่งมีชีวิตคืออะไร
           1.1.1 สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์
           1.1.2 สิ่งมีชีวิตต้องการสารอาหารและพลังงาน
           1.1.3 สิ่งมีชีวิตมีการเจริญเติบโตมีอายุขัยและขนาดจำกัด
           1.1.4 สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า
           1.1.5 สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของร่างกาย
           1.1.6 สิ่งมีชีวิตมีลักษณะจำเพาะ
           1.1.7 สิ่งมีชีวิตมีการจัดระบบ
     1.2 ชีววิทยาคืออะไร
     1.3 ชีววิทยากับการดำรงชีวิต
     1.4 ชีวจริยธรรม
     1.5 การศึกษาชีววิทยา
          1.5.1 การตั้งสมมติฐาน
          1.5.2 การตรวจสอบสมมติฐาน
          1.5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
          1.5.4 การสรุปผลการทดลอง

บทที่ 2 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

     2.1 สารอนินทรีย์
          2.1.1 น้ำ
          2.1.2 แร่ธาตุ
     2.2 สารอินทรีย์
          2.2.1 คาร์โบไฮเดรต
          2.2.2 โปรตีน
          2.2.3 ลิพิด
          2.2.4 กรดนิวคลีอิก
          2.2.5 วิตามิน
     2.3 ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

บทที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

     3.1เซลล์และทฤษฎีของเซลล์
     3.2 โครงสร้างของเซลล์ที่ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
          3.2.1 ส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์
          3.2.2 ไซโทพลาซึม
          3.2.3 นิวเคลียส
     3.3 การสื่อสารระหว่างเซลล์
     3.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพของเซลล์และการชราภาพของเซลล์

บทที่ 4 ระบบย่อยอาหาร

     4.1อาหารและการย่อยอาหาร
          4.1.1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์
          4.1.2 การย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
          4.1.3 การย่อยอาหารของสัตว์
          4.1.4 การย่อยอาหารของคน
     4.2 การสลายสารอาหารระดับเซลล์
          4.2.1 การสลายสารอาหารแบบใช้ออกซิเจน
          4.2.2 การสลายสารอาหารแบบไม่ใช้ออกซิเจน

บทที่ 5 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์

     5.1การสืบพันธุ์
          5.1.1 การสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
          5.1.2 การสืบพันธุ์ของสัตว์
          5.1.3 การสืบพันธุ์ของคน
     5.2 การเจริญเติบโตของสัตว์
          5.2.1 การเจริญเติบโตของไก่
          5.2.2 การเจริญเติบโตของคน