มาดูกันสิว่าเนื้อหาชีววิทยาเพิ่มเติมแต่ละเล่มในแต่ละบทมีอะไรบ้าง....

*****************************

รายวิชาชีววิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้หนังสือประกอบจำนวน 6 เล่ม คือ

ชีววิทยาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 3

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 4

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 5

-----------------------------------------------------------------------*_*---------------------------------------------------------------------

รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 2

บทที่ 6 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย

     6.1 ระบบหายใจ
           6.1.1 โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวและของสัตว์
           6.1.2 โครงสร้างที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนแก๊สของคน
     6.2 ระบบขับถ่าย
          6.2.1 การขับถ่ายของสัตว์
          6.2.2 การขับถ่ายของคน
     6.3 ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบน้ำเหลือง และระบบภูมิคุ้มกัน
          6.3.1 การลำเลียงสารในร่างกายของสัตว์
          6.3.2 การลำเลียงสารในร่างกายของคน
          6.3.3 ระบบน้ำเหลือง
          6.3.4 ระบบภูมิคุ้มกัน
     

บทที่ 7 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

     7.1 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
     7.2 การเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
          7.2.1 แมงกะพรุน
          7.2.2 หมึก
          7.2.3 ดาวทะเล
          7.2.4 ไส้เดือนดิน
          7.2.5 แมลง
     7.3 การเคลื่อนที่ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
          7.3.1 ปลา
          7.3.2 นก
          7.3.3 เสือชีต้า
          7.3.4 คน

บทที่ 8 ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก

     8.1 การรับรู้และการตอบสนอง
          8.1.1 การตอบสนองของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว
          8.1.2 การตอบสนองของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
          8.1.3 การตอบสนองของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
     8.2 เซลล์ประสาท
     8.3 การทำงานของเซลล์ประสาท
          8.3.1 การเกิดกระแสประสาท
          8.3.2 การถ่ายทอดกระแสประสาทระหว่างเซลล์
     8.4 ศูนย์ควบคุมระบบประสาท
          8.4.1 สมอง
          8.4.2 ไขสันหลัง
     8.5 การทำงานของระบบประสาท
          8.5.1 ระบบประสาทโซมาติก
          8.5.2 ระบบประสาทอัตโนวัติ
     8.6 อวัยวะรับความรู้สึก
          8.6.1 นัยน์ตากับการมองเห็น
          8.6.2 หูกับการได้ยิน
          8.6.3 จมูกกับการดมกลิ่น
          8.6.4 ลิ้นกับการรับรส
          8.6.5 ผิวหนังกับการรับความรู้สึก

บทที่ 9 ระบบต่อมไร้ท่อ

     9.1ต่อมไร้ท่อ
     9.2 การสลายสารอาหารระดับเซลล์
          9.2.1 ต่อมไพเนียล
          9.2.2 ต่อมใต้สมอง
          9.2.3 ต่อมไทรอยด์
          9.2.4 ต่อมพาราไทรอยด์
          9.2.5 ตับอ่อน
          9.2.6 ต่อมหมวกไต
          9.2.7 อวัยวะเพศ
          9.2.8 รก
          9.2.9 ไทมัส
          9.2.10 กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก
     9.3 การรักษาดุลยภาพของร่างกายด้วยฮอร์โมน
     9.4 ฟีโรโมน

บทที่ 10 พฤติกรรมของสัตว์

     10.1กลไกการเกิดพฤติกรรมของสัตว์
     10.2 ประเภทพฤติกรรมของสัตว์
          10.2.1 พฤติกรรมเป็นมาแต่กำเนิด
          10.2.2 พฤติกรรมการเรียนรู้
     10.3 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับพัฒนาการของระบบประสาท
     10.4 การสื่อสารระหว่างสัตว์
          10.4.1การสื่อสารด้วยเสียง
          10.4.2 การสื่อสารด้วยท่าทาง
          10.4.3 การสื่อสารด้วยสารเคมี