มาดูกันสิว่าเนื้อหาชีววิทยาเพิ่มเติมแต่ละเล่มในแต่ละบทมีอะไรบ้าง....

*****************************

รายวิชาชีววิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้หนังสือประกอบจำนวน 6 เล่ม คือ

ชีววิทยาพื้นฐาน

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 1

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 2

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 3

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 4

รายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา เล่ม 5

-----------------------------------------------------------------------*_*---------------------------------------------------------------------

รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา 4

บทที่ 15 การถ่ายทอดทางพันธุกรรม

     15.1 การศึกษาพันธุศาสตร์ของเมนเดล
     15.2 กฏของความน่าจะเป็น
     15.3 กฏแห่งการแยกและกฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
          15.3.1 กฎแห่งการแยก
          15.3.2 กฎแห่งการรวมกลุ่มอย่างอิสระ
     15.4 การผสมเพื่อทดสอบ
     15.5 ลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของพันธุศาสตร์เมนเดล
          15.5.1 การข่มไม่สมบูรณ์
          15.5.2 การข่มร่วมกัน
          15.5.3 มัลติเปิลแอลลีล
          15.5.4 พอลิยีน
          15.5.5 ยีนบนโครโมโซมเพศ
          15.5.6 ยีนบนโครโมโซมเดียวกัน
          15.5.7 ลักษณะที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเพศ
          15.5.8 ลักษณะที่ปรากฏจำเพาะเพศ

บทที่ 16 ยีนและโครโมโซม

     16.1 การถ่ายทอดยีนและโครโมโซม
     16.2 การค้นพบสารพันธุกรรม
     16.3 โครโมโซม
          16.3.1 รูปร่าง ลักษณะ และจำนวนโครโมโซม
          16.3.2 ส่วนประกอบของโครโมโซม
     16.4 องค์ประกอบทางเคมีของ DNA
     16.5 โครงสร้างของ DNA
     16.6 สมบัติของสารพันธุกรรม
          16.6.1 การสังเคราะห์ DNA
          16.6.2 การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรมของ DNA
          16.6.3 DNA กับการสังเคราะห์โปรตีน
      16.7 มิวเทชัน

บทที่ 17 พันธุศาสตร์และเทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

     17.1 พันธุวิศวกรรม
          17.1.1 เอนไซม์ตัดจำเพาะ
          17.1.2 การเชื่อมต่อสาย DNA ด้วยเอนไซม์ DNA ไลเกส
          17.1.3 การโคลนยีน          
     17.2 การวิเคราะห์ DNA และการศึกษาจีโนม
          17.2.1การวิเคราะห์ DNA
          17.2.2 การศึกษาจีโนม
     17.3 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA
          17.3.1 การประยุกต์ใช้ในเชิงการแพทย์และเภสัชกรรม
          17.3.2 การประยุกต์ใช้ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์
          17.3.3 การประยุกต์ใช้ในเชิงการเกษตร
          17.3.4 การใช้พันธุศาสตร์เพื่อศึกษาค้นคว้าหายีนและหน้าที่ของยีน
17.4 ความปลอดภัยของเทคโนโลยีทาง DNA และมุมมองทางสังคมและจริยธรรม

บทที่ 18 วิวัฒนาการ

     18.1 หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
          18.1.1หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์ของสิ่งมีชีวิต
          18.1.2 หลักฐานจากกายวิภาคเปรียบเทียบ
          18.1.3 หลักฐานจากวิทยาเอ็มบริโอ
          18.1.4 หลักฐานด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล
          18.1.5 หลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์
     18.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
          18.2.1แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของลามาร์ก
          18.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาร์วิน
     18.3พันธุศาสตร์ประชากร
          18.3.1การหาความถี่ของแอลลีลในประชากร
          18.3.2 กฏของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก
          18.3.3 การประยุกต์ใช้กฏของฮาร์ดี - ไวน์เบิร์ก
     18.4 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล
     18.5 กำเนิดของสปีชีส์
          18.5.1ความหมายของสปีชีส์
          18.5.2 การเกิดสปีชีส์ใหม่
     18.6 วิวัฒนาการของมนุษย์
          18.6.1 ออสทราโลพิเทคัส
          18.6.2 โฮโม