เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                              การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต

 

 

 

2.ให้นักเรียนเขียนแผนภาพเปรียบเทียบโครงสร้างของรังไข่ และผลของพืชมา 1 ชนิด เช่น รังไข่ของมะละกอ และผลมะละกอ

แนวคำตอบ  :: แผนภาพเปรียบเทียบระหว่างรังไข่และผลมะละกอเป็นดังนี้

 

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 3.กรุงเทพ:สกสค.2557.