เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                              การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต

 

 

 

3. ให้นักเรียนศึกษาภาพถ่ายถุงเอ็มบริโอภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แล้วตอบคำถาม

    3.1 หมายเลขใดเมื่อได้รับการปฏิสนธิแล้วจะเจริญเป็นเอ็นโดสเปิร์ม

         แนวคำตอบ ::  หมายเลข 2


    3.2 หมายเลขใดเมื่อได้รับการปฏิสนธิแล้วกลายเป็นไซโกต

         แนวคำตอบ ::  หมายเลข 4

    3.3 ถ้าหมายเลข 5 มีโครโมโซมเท่ากับ 36 หมายเลข 3 และหมายเลข 4 มีโครโมโซมเท่าใด

         แนวคำตอบ  :: 18 โครโมโซม

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 3.กรุงเทพ:สกสค.2557.