เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                              การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต

 

 

 

7. ให้นักเรียนสำรวจพืชในท้องถิ่นหรือพืชป่ามาอย่างน้อย 3 ชนิดระบุชื่อพืช พร้อมทั้งวาดรูปแสดงลักษณะดอกของพืชแต่ละชนิด

แนวคำตอบ :: ตัวอย่างส่วนประกอบของดอกพืชในท้องถิ่นบางชนิด

ดอกมะเขือ

ดอกผักบุ้ง

 

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 3.กรุงเทพ:สกสค.2557.