เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                              การสืบพันธุ์ของพืชดอกและการเจริญเติบโต

 

 

 

6. ให้นักเรียนศึกษาพืชในท้องถิ่นประมาณ 2-3 ชนิด ว่าพืชชนิดนั้นๆ มีแมลงชนิดใดช่วยในการถ่ายเรณู และแมลงนั้นมีลักษณะเหมาะสมต่อการถ่ายเรณูของพืชชนิดนั้นอย่างไร

แนวคำตอบ :: ขึ้นกับพืชที่นักเรียนศึกษา และแมลงที่ช่วยในการถ่ายละอองเรณู โดยทั่วไป แมลงที่ถ่ายละอองเรณูเช่น ผีเสื้อ ผึ้ง และ แมลงภู่ เป็นต้น เมื่อแมลงดูดกินน้ำหวานที่โคนกลีบดอก เรณูก็จะติดไปกับขา ขน ปีก และปากของแมลง เมื่อแมลงไปดูดกิน น้ำหวานที่ดอกไม้ชนิดอื่นๆ ทำให้เรณูที่ติดอยู่ตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 3.กรุงเทพ:สกสค.2557.