เฉลยคำถามท้ายบทที่ 18
                                                             วิวัฒนาการ

 

 

 

1.จากคำกล่าวที่ว่า แมลงที่ได้รับสารฆ่าแมลงทำให้มีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลงมากยิ่งขึ้น นักเรียนเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่ ให้เหตุผลประกอบ

แนวคำตอบ ::
      เนื่องจากสารฆ่าแมลง ไม่ได้ทำให้แมลงมีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง มากขึ้น แต่แมลงมียีนต้านทานสารฆ่าแมลงจะถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติ ให้มีโอกาสอยู่รอดและให้กำเนิดลูกหลานในรุ่นต่อๆไป ทำให้ลูกหลานมีความต้านทานต่อสารฆ่าแมลง

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 4.กรุงเทพ:สกสค.2556.