เฉลยคำถามท้ายบทที่ 18
                                                             วิวัฒนาการ

 

 

 

2. จงเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิวัฒนาการระดับจุลภาค กับ วิวัฒนาการ ระดับมหภาค

แนวคำตอบ ::
     วิวัฒนาการระดับจุลภาค เป็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทางพันธุกรรม ของยีนพูลภายในประชากรในการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับสปีชีส์เดียวกัน แต่ วิวัฒนาการระดับมหภาค  เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ทางพันธุกรรมของประชากร ที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ ซึ่งนำไปสู่การเกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 4.กรุงเทพ:สกสค.2556.