เฉลยคำถามท้ายบทที่ 19
                                                            ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

 

 1. สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นอย่างไร

แนวคำตอบ ::
สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรมอเนอรา เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่มีเซลล์แบบโพรคาริโอต คือ ไม่มีเยื่อหุ้มสารพันธุกรรม และไม่มีออร์กาแนลล์หลายชนิด เช่น เอนโดพลาสมิก เรติคูลัม , กอลจิบอดี และไมโทคอนเดรีย เป็นต้น ขณะที่สิ่งมีชีวิตในอาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรพืช อาณาจักรฟังไจ และอาณาจักรสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเซลล์แบบยูคาริโอต

 

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5.กรุงเทพ:สกสค.2555.