เฉลยคำถามท้ายบทที่ 19 ความหลากหลายทางชีวภาพ

 

 

 

8. จากภาพเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบในสระน้ำ เรียกว่า คลาไมโดโมเนส (Chlamydomonas) นักเรียนคิดว่า สิ่งมีชีวิตนี้น่าจะจัดอยู่ในอาณาจักรใดเพราะเหตุใด

 

แนวคำตอบ :: เนื่องจากคลาไมโดโมแนส เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ดำรงอยู่อย่างอิสระในแหล่งน้ำ เซลล์มีนิวเคลียส และออร์แกเนลล์อื่นๆ เช่น คลอโรพลาสต์ จึงจัดอยู่ในอาณาจักรโพรทิสตา

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5.กรุงเทพ:สกสค.2555.