เฉลยคำถามท้ายบทที่ 20
                                                           ประชากร

 

 

 

 1. ถ้าต้องการสำรวจประชากรปลานิล ในบ่อเลี้ยงปลาแห่งหนึ่ง นักเรียนจะมีวิธีการสำรวจได้กี่วิธี และนักเรียนจะเลือกใช้วิธีใด เพราะเหตุใด

แนวคำตอบ ::

          1. การนับจำนวนโดยตรง
          2. การทำเครื่องหมายและจับซ้ำ
         เพราะปลาอาศัยอยู่ในบ่อเลี้ยงปลาซึ่งมีพื้นที่จำกัด อาจใช้อุปกรณ์ เช่น แห หรืออวน จับปลาจนหมดบ่อแล้วนับจำนวนได้ หรืออาจใช้วิธีจับขึ้นมาเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง ทำเครื่องหมายปลาที่จับได้ แล้วปล่อยลงบ่อไป ต่อจากนั้นทิ้งระยะเวลาพอสมควร จึงจับใหม่แล้วใช้วิธีคำนวณตามสูตรได้

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5.กรุงเทพ:สกสค.2555.