เฉลยคำถามท้ายบทที่ 20
                                                           ประชากร

 

 

 

 8. จากกราฟการอยู่รอด ของประชากรปลาดังภาพ เป็นรูปแบบของการมีชีวิต อยู่รอดรูปแบบใด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น จงอธิบาย
แนวคำตอบ

แนวคำตอบ ::

          จากกราฟการอยู่รอดของประชากร ปลาดังภาพ พบว่าการอยู่รอดของประชากรปลา จะมีอัตราการรอดชีวิตต่ำ ในระยะแรกของช่วงชีวิต เนื่องจากเมื่อปลาวางไข่แล้ว โอกาสที่ไข่ปลาจะถูกสัตว์น้ำอื่นกินเป็นอาหารมีมาก ทำให้อัตราการอยู่รอดมีน้อย ดังนั้นเส้นกราฟจึงดิ่งลงมา หลังจากนั้นเมื่อระยะเวลาผ่านไป ลูกปลาที่อยู่รอดจึงมีโอกาสเจริญเติบโต กลายเป็นตัวเต็มวัย อัตราการรอดชีวิตจึงสูงขึ้น 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5.กรุงเทพ:สกสค.2555.