เฉลยคำถามท้ายบทที่ 20
                                                           ประชากร

 

 

 

 7. การแพร่กระจายของประชากรมนุษย์ในลักษณะของการอพยพจากประเทศ หนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เกิดผลดีหรือผลเสียอย่างไร


แนวคำตอบ ::

ผลดี คือ

  1. เกิดการกระจายของประชากร คือ ประชากรไม่ไปแออัด อยู่ที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง
  2. เกิดการกระจายทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยี คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีโอกาสนำนำความรู้ไปใช้กับประเทศที่ตนได้ไปอยู่
  3. สามารถนำแรงงานไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ กรณีที่ประชาชนย้ายจากย่านที่คนอยู่ หนาแน่นไปยังแหล่งที่ประชากรเบาบาง
  4. ช่วยลดความแออัดของประชากร ในบางท้องที่ลง และไปเพิ่มประชากรให้กับบริเวณอื่น
  5. ทำให้เกิดการบุกเบิก นำทรัพยากรที่ถูกทอดทิ้ง มาใช้ประโยชน์ คือ เมื่อประชากรเพิ่มทรัพยากรก็จะต้องถูกนำมาใช้ให้เพียงพอกับจำนวนประชากร
  6. เกิดการผสมผสานทางด้านวัฒนธรรม มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น ของแต่ละประเภทมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน

ผลเสีย คือ

  1. เกิดปัญหาสังคมขึ้นในเมือง เช่น ยาเสพติด โสเภณี อาชญากรรม และ ชุมชนแออัด
  2. เกิดความขัดแย้งทางการเมือง เนื่องจากการเรียกร้องเชื้อชาติ และศาสนา
  3. ทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งอาจจะนำมาจากถิ่นเดิมของผู้ที่อพยพเข้ามา
  4. ทำให้สุขภาพพลานามัย เสื่อมโทรม ต้องใช้เวลานานกว่าจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ใหม่นั้นได้จึงก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทั้งร่างกายและจิตใจ 

 

 


 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 5.กรุงเทพ:สกสค.2555.