เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
                                                           เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

4. จงระบุหน้าที่ของออร์กาแนลล์ต่างๆ ลงในภาพต่อไปนี้ แนวคำตอบ

แนวคำตอบ

 

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 1.กรุงเทพ:สกสค.2553.