เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
                                                           เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 3. ถ้าเปรียบเทียบเซลล์ว่าเป็นโรงงานหนึ่ง จะอธิบายออร์กาแนลล์และโครงสร้างใดของเซลล์เทียบได้กับส่วนของโรงงานต่อไปนี้

         3.1 หน่วยควบคุมการผลิตของโรงงาน

          แนวคำตอบ นิวเคลียส


         3.2 หน่วยสร้างผลผลิตและหน่วยส่งออกสินค้า

          แนวคำตอบ หน่วยสร้างได้แก่ RER คลอโรพลาสต์ และไรโบโซม หน่วยส่งออกได้แก่ RER กอลจิคอมเพล็กซ์และเยื่อหุ้มเซลล์


         3.3 หน่วยรวบรวมองค์ประกอบผลิตเป็นสินค้า

          แนวคำตอบ กอลจิคอมเพล็กซ์


         3.4 หน่วยป้องกันด้านความปลอดภัย

          แนวคำตอบ เยื่อหุ้มเซลล์ ผนังเซลล์ และไลโซโซม

 

 

หน้าหลัก .....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>

 


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม เล่ม 1.กรุงเทพ:สกสค.2553.