เฉลยคำถามท้ายบทที่ 10
                                             การลำเลียงของพืช

 

 

  1. จงใส่เครื่องหมายถูก ( / ) หน้าข้อความที่ถูกต้อง ใส่เครื่องหมายผิด (×) หน้าข้อความที่ไม่ ถูกต้อง และขีดเส้นใต้เฉพาะคำ หรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้อง และแก้ไขโดยตัดออกหรือ เติมคำ หรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

(.......เฉลย........)

............

1.1 เมื่ออากาศมีความชื้นสัมพัทธ์สูง พืชบางชนิดเกิดกัตเตชัน โดยพบหยดน้ำ ที่ ขอบใบหรือปลายใบซึ่งผ่านออกมาทางเลนทิเซล

.................................................

............

1.2 การลำ เลียงอาหารในโฟลเอ็มจะลำ เลียงในรูปของน้ำ ตาลกลูโคสไปยังส่วนต่างๆ ของพืชผ่านทางซีฟทิวบ์

.................................................

............

1.3 ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลักที่พืชต้องการในปริมาณมาก พืชที่ขาดธาตุ ไนโตรเจนอย่างรุนแรงใบจะมีสีเหลืองทุกใบ

.................................................

............

1.4 พืชลำ เลียงน้ำ ผ่านทางไซเล็มซึ่งมีเซลล์ที่ทำ หน้าที่2 ชนิด คือ ซีฟทิวบ์เมมเบอร์ และเวสเซลเมมเบอร์

.................................................

............

1.5 การเปิดปิดของรูปากใบเกี่ยวข้องกับความเต่งของเซลล์คุมซึ่งขึ้นกับ ความเข้มข้นของสารละลายภายในเซลล์คุมที่เกิดจากปริมาณ Na+ และซูโครส

.................................................


2. จากรูปการลำ เลียงน้ำ จากดินเข้าสู่เซลล์ขนราก และไปยังไซเล็ม จงเติมคำ ต่อไปนี้ลงในช่อง ว่างให้ถูกต้อง

(.......เฉลย........)


Osmosis

Casparian strip

symplast pathway

apoplast pathway

cell wall

cell membrane

facilitated diffusion

transmembrane pathway

Endodermis

plasmodesmata

 

 

A.

น้ำ ในดินเคลื่อนที่เข้าสู่เซลล์ขนรากผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยวิธี………..………และ ………………………

 

B.

การลำ เลียงน้ำ แบบที่เรียกว่า ………..………เป็นการลำ เลียงน้ำ จากเซลล์หนึ่ง ไปสู่อีกเซลล์หนึ่งผ่านทาง ………..……… เข้าสู่เซลล์ชั้นในจนถึงไซเล็ม

 

C.

การลำ เลียงน้ำ แบบที่เรียกว่า ………..………เป็นการลำ เลียงน้ำ ไปตาม ………..………หรือช่องว่างระหว่างเซลล์

 

D.

การลำ เลียงน้ำ แบบที่เรียกว่า ………..………เป็นการลำ เลียงน้ำ ผ่าน ………..………ของสองเซลล์ที่ติดกัน

 

E.

บริเวณผนังเซลล์ของเซลล์บางชนิดมีสารซูเบอรินมาสะสมเป็นแถบเล็ก ๆ เรียกว่า ………..……… พบที่บริเวณ ………..……… โดยสะสมที่ผนังเซลล์เกือบทุกด้าน ยกเว้นด้านที่ขนานกับเอพิเดอร์มิส ทำ ให้น้ำ ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่านผนังเซลล์ด้านที่ มีซูเบอรินสะสมอยู่ได้

 

3. จากการทดลองเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการดูดน้ำ และการคายน้ำ โดยจัดชุดการ ทดลองดังรูป พืชที่นำ มาทำ การทดลองมีปากใบเฉพาะบริเวณใบเท่านั้น โดยพืชในหลอดที่ 3 และหลอดที่ 5 มีการตัดใบออกและเคลือบวาสลินที่รอยตัดทุกรอย แต่พืชในหลอดที่ 6 เคลือบรอยตัดของลำ ต้นที่อยู่ใต้น้ำ บันทึกผลการทดลองโดยวัดระดับน้ำ ที่เปลี่ยนแปลงหลัง การทดลอง

3.1 ผลการทดลองควรเป็นอย่างไร เพราะเหตุใด
(.......เฉลย........)

3.2 เพราะเหตุใดจึงต้องทำ การทดลองในหลอดที่ 1 และหลอดที่ 2
(.......เฉลย........)

3.3 ถ้าจะใช้การทดลองในลักษณะนี้ตรวจสอบว่าแสงมีผลต่อการคายน้ำ หรือไม่ จะดัดแปลงการทดลองนี้อย่างไร
(.......เฉลย........)

 

4. จงอธิบายว่าเหตุใดจึงใช้ชุดการทดลองที่ 1 และ 2 ในรูปนี้ตรวจสอบสมมติฐานว่า การคายน้ำ ทำ ให้เกิดการลำ เลียงในต้นพืช

(.......เฉลย........)

    

5. จากการทดลองวัดอัตราการคายน้ำ กับกิ่งชบา 4 กิ่ง โดยให้แต่ละกิ่งมีจำ นวนใบเท่ากันและ มีพื้นที่รวมของผิวใบเท่ากัน โดยทำ การทดลองดังนี้
กิ่งที่ 1 ไม่ทาวาสลิน
กิ่งที่ 2 ทาวาสลินที่ผิวใบด้านบนและผิวใบด้านล่างของทุกใบ
กิ่งที่ 3 ทาวาสลินที่ผิวใบด้านบนทุกใบ
กิ่งที่ 4 ทาวาสลินที่ผิวใบด้านล่างทุกใบ เมื่อนำ แต่ละกิ่งมาทำ การทดลองวัดอัตราการคายน้ำ พบว่าได้ผลดังกราฟ

(.......เฉลย........)

   

การคายน้ำ ของกิ่งที่ 1-4 เทียบได้กับเส้นกราฟใด

    

6. จงใส่ธาตุอาหาร Fe N Mg P และ K ที่จำ เป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชกับบทบาทหน้าที่ โดยนำ สัญลักษณ์ธาตุเติมในช่องว่างหน้าข้อที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด
(.......เฉลย........)

 ..........

6.1 ธาตุโลหะที่เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์

  ..........

6.2 มีบทบาทสำคัญในการควบคุมแรงดันเต่งของเซลล์และความเต่งของเซลล์คุม ที่มีผลทำ ให้เกิดการเปิดปิดของรูปากใบ

  ..........

6.3 เป็นองค์ประกอบของ RNA DNA และสารพลังงานสูง (ATP) แต่ไม่เป็น องค์ประกอบของคลอโรฟิลล์

  ..........

6.4 เป็นองค์ประกอบของกรดแอมิโนทุกชนิด เมื่อพืชขาดทำ ให้มีอาการใบเหลือง เรียกว่า chlorosis โดยจะเริ่มเหลืองที่ใบแก่ก่อน

  ..........

6.5เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายอิเล็กตรอนใน กระบวนการหายใจ การสังเคราะห์ด้วยแสง และการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์

    

7.   จากรูปการทดลองเรื่องการลำ เลียงอาหารในโฟลเอ็ม ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

7.1 วาดทิศทางการเคลื่อนที่ของสารละลายและทิศทางการเคลื่อนที่สุทธิของน้ำ ในชุดการ ทดลอง พร้อมอธิบายว่าเพราะเหตุใดจึงใช้การทดลองนี้ตรวจสอบเรื่องการลำ เลียง อาหารในโฟลเอ็ม
(.......เฉลย........)

7.2 เมื่อเวลาผ่านไป การเคลื่อนที่ของของเหลวในชุดการทดลองนี้จะเป็นอย่างไร เพราะ เหตุใด
(.......เฉลย........)

7.3 เพราะเหตุใดการลำ เลียงอาหารในโฟลเอ็มของพืชจึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
(.......เฉหลย........)

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com