สื่อการสอนรายวิชาชีววิทยาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปรับปรุง 2560

 
 

 

 

 

basicbio

รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทย์

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 1
การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์

๐ เฉลยคำถามท้ายบทที่ 1
การลำเลียงสารเข้าออกเซลล์

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 2
การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

๐ เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 3
การดำรงชีวิตของพืช

๐ เฉลยคำถามท้ายบทที่ 3
การดำรงชีวิตของพืช

๐ ฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 4
พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

๐ เฉลยคำถามท้ายบทที่ 4
พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนทที่ 5
ชีวิตในสิ่งแวดล้อม

๐ เฉลยคำถามท้ายบทที่ 5
ชีวิตในสิ่งแวดล้อม

     

 

bio1

รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาเล่ม 1
มัธยมศึกษาปีที่ 4
สำหรับนักเรียนเน้นวิทย์

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 1
การศึกษาชีววิทยา

๐ เฉลยคำถามท้ายบทที่ 1
การศึกษาชีววิทยา

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 2
เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

๐ เฉลยคำถามท้ายบทที่ 2
เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 3
เซลล์และการทำงานของเซลล

๐ เฉลยคำถามท้ายบทที่ 3
เซลล์และการทำงานของเซลล์

 

 

 

\

Bio2

รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาเล่ม 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สำหรับนักเรียนเน้นวิทย์

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 4
โครโมโซมและสารพันธุกรรม

๐ เฉลยคำถามท้ายบทที่ 4
โครโมโซมและสารพันธุกรรม

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 5
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

๐ เฉลยคำถามท้ายบทที่ 5
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 6
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

๐ เฉลยคำถามท้ายบทที่ 6
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 7
วิวัฒนาการ

๐ เฉลยคำถามท้ายบทที่ 7
วิวัฒนาการ

 

 


 

Bio3

รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาเล่ม 3
มัธยมศึกษาปีที่ 5
สำหรับนักเรียนเน้นวิทย์

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 8
การสืบพันธุ์ของพืชดอก

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 8
การสืบพันธุ์ของพืชดอก

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 9
โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 9
โครงสร้างและการเจริญเติบโตของพืชดอก

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 10
การลำเลียงของพืช

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 10
การลำเลียงของพืช

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 11
การสังเคราะห์ด้วยแสง

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 11
การสังเคราะห์ด้วยแสง

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 12
การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 12
การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

 

   

 


 

bio4

รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาเล่ม 4
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สำหรับนักเรียนเน้นวิทย์

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 13
ระบบย่อยอาหาร

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
ระบบย่อยอาหาร

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 14
ระบบหายใจ

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
ระบบหายใจ

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 15
ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 15
ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 16
ระบบภูมิคุ้มกัน

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 16
ระบบภูมิคุ้มกัน

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 17
ระบบขับถ่าย

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 17
ระบบขับถ่าย

 

 

 

 

 

ชีวะเล่ม5

รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาเล่ม 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
สำหรับนักเรียนเน้นวิทย์

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 18
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก

๐ เฉลยคำถามท้ายบทที่ 18
ระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึก

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 19
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 19
การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 20
ระบบต่อมไร้ท่อ

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 20
ระบบต่อมไร้ท่อ

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 21
ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 21
ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต

๐ เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 22
พฤติกรรมของสัตว์

๐ เฉลยคำถามท้ายบทที่ 22
พฤติกรรมของสัตว์

 

 

ชีวะ เล่ม6

รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์
ชีววิทยาเล่ม 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6

สำหรับนักเรียนเน้นวิทย์

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 23
ความหลากหลายทางชีวภาพ

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 23
ความหลากหลายทางชีวภาพ

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 24
ระบบนิเวศและประชากร

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 24
ระบบนิเวศและประชากร

เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนบทที่ 25
มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เฉลยคำถามท้ายบทที่ 25
มนุษย์กับความยั่งยืนของทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

กลับไปยังหน้าหลักนานาไบโอดอทคอม

 

 

 

รวบรวมเรียบเรียงโดย : ครูนันทนา   สำเภา โรงเรียนปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ