เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน บทที่ 11
                                         การสังเคราะห์ด้วยแสง

 

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย ถูก (/) หรือผิด (X) หน้าข้อความตามความเข้าใจของผู้เรียน

( / )               

1. แสง CO2 และน้ำ เป็นปัจจัยที่พืชต้องการเพื่อใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสง ได้ผลผลิต เป็นน้ำตาลและ O2

( / )

2. กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สามารถนำ พลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็น พลังงานเคมีเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตของพืช

( / )

3. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเกิดขึ้นในบริเวณที่มีคลอโรฟิลล์ซึ่งสามารถพบได้ในบริเวณ ที่มีสีเขียวของพืช

( X )

4. บริเวณใบพืชเป็นส่วนที่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงเกิดขึ้นมาก เนื่องจากในชั้น
เอพิเดอร์มิส และมีโซฟิลล์ของใบมีเซลล์ที่มีคลอโรพลาสต์จำนวนมาก

( X )

5. บริเวณลำต้นอาจพบเซลล์สเกลอเรงคิมาซึ่งมีคลอโรพลาสต์จึงทำให้เกิดกระบวนการ สังเคราะห์ด้วยแสงได้เช่นกัน

( / )

6. การเปิดและปิดของรูปากใบเกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างพืชกับอากาศ ซึ่งจะส่งผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

( / )

7. CO2 ส่วนใหญ่ที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงได้รับจากอากาศโดยผ่านทาง รูปากใบ และบางส่วนได้จากการหายใจระดับเซลล์

( X )

8. เมื่อน้ำ เข้าสู่รากพืชจะมีการลำเลียงน้ำ ผ่านไซเล็มเพื่อใช้ในกระบวนการต่างๆ รวมทั้ง กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และลำเลียงธาตุอาหารผ่านทางโฟลเอ็ม

( X )

9. พืชลำเลียงอาหารไปยังส่วนต่าง ๆ โดยอาหารของพืช ได้แก่ ปุ๋ยและธาตุอาหารที่พืช ดูดซึมผ่านทางราก รวมทั้งน้ำตาลที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง

( / )

10. หากพืชขาดน้ำ จะทำ ให้การสังเคราะห์ด้วยแสงลดลง

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com