เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน บทที่ 11
                                         การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

 

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย ถูก (/) หรือผิด (X) หน้าข้อความตามความเข้าใจของผู้เรียน

(×)

1) หลังการปฏิสนธิรังไข่จะเจริญไปเป็นเมล็ด

( / )

2) เอนโดสเปิร์มทำหน้าที่สะสมอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ

( / )

3) เอ็มบริโอเจริญมาจากไซโกต ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ รากแรกเกิด ลำต้นแรกเกิด
และใบเลี้ยง

(×)

4) เมล็ดถั่ว และเมล็ดข้าวโพด มีใบเลี้ยงทำหน้าที่สะสมอาหาร

( / )

5) โดยทั่วไปเมล็ดพืชต้องการ น้ำ แก๊สออกซิเจน และอุณหภูมิที่เหมาะสมในการงอก

( / )

6) โครงสร้างแรกที่เจริญออกจากเมล็ดในการงอกของเมล็ดข้าวโพดและเมล็ดถั่วเหลือง
คือ รากแรกเกิด

( / )

7) พืชมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่งเป็นสมบัติอย่างหนึ่งของสิ่งมีชีวิต

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com