เฉลยคำถามท้ายบทที่ 8
                                                            การสืบพันธุ์ของพืชดอก

 

 1.จงใส่เครื่องหมายถูก (/) หน้าข้อความที่ถูกต้อง ใส่เครื่องหมายผิด (X) หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง และขีดเส้นใต้เฉพาะคำหรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้อง และแก้ไขโดยการตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

ตอบ

( / )

1.1)หลังการปฎิสนธิ ออวุลเจริญและพัฒนาเป็นเมล็ด รังไข่เจริญและพัฒนาเป็นผล

( / )

1.2)ผลเดี่ยว เป็นผลที่เปลี่ยนแปลงมาจากดอก 1 ดอก ที่มี 1 รังไข่ได้เป็น 1 ผล

( / )

1.3)พืชดอกมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับ ประกอบด้วยสปอโรไฟต์ซึ่งเป็นระยะที่สร้างสปอร์และแกมีโทไฟต์ซึ่งเป็นระยะที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์

( X )

1.4)พืชดอกสร้างสปอร์ 2 แบบ คือ เมกะสปอร์ที่เกสรเพศผู้ และไมโครสปอร์ที่เกสรเพศเมีย

แก้ไขเป็น เมกะสปอร์ที่เกสรเพศเมีย และไมโครสปอร์ที่เกสรเพศผู้

 

( X )

1.5)ไมโครสปอร์ภายในอับเรณูแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสได้ 2 เซลล์ คือ เจเนอเรทิฟเซลล์และทิวบ์เซลล์เรียกโครงสร้างที่มี 2 เซลล์นี้ว่าเรณู

แก้ไขเป็น ไมโทซิส

 

( / )

1.6)ถุงเอ็มบริโอที่เจริญเต็มที่ประกอบด้วยแอนติโพแดล 3 เซลล์ เซนทรัลเซลล์ 1 เซลล์ ที่มี 2

( / )

1.7)ไมโครไพล์ คือ ช่องเปิดที่ผนังของออวุล เป็นทางผ่านเข้าไปของหลอดเรณู เมื่อเกิดการปฏิสนธิและเป็นทางผ่านของรากแรกเกิดเมื่อมีการงอกของเมล็ด

( / )

1.8)การปฏิสนธิคู่ของพืชดอกเกิดขึ้น เมื่อสเปิร์ม เซลล์หนึ่งเข้าปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ ได้เป็นไซโกต ซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นเอ็มบริโอ และสเปิร์มอีกเซลล์หนึ่งเข้าปฏิสนธิ กับ โพลาร์นิวคลีไอ ได้เป็นเอนโดเสปิร์มนิวเคลียสซึ่งพัฒนาต่อไปเป็นเอนโดสเปิร์ม

( / )

1.9)แหล่งสะสมอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ คือใบเลี้ยง และเอนโดสปิร์ม

                                                                      

หน้าหลัก .............<<<< ก่อนหน้า..............ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 3 ฉบับเผยแพร่ 2563.