เฉลยคำถามท้ายบทที่ 8
                                             การสืบพันธุ์ของพืชมีดอก

 

  1.จงใส่เครื่องหมายถูก (/ ) หน้าข้อความที่ถูกต้อง ใส่เครื่องหมายผิด (X ) หน้าข้อความที่ไม่ถูก และขีดเส้นใต้เฉพาะคำ หรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้อง  และแก้ไขตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง (.......เฉลย........)

…………..

1.1) หลังการปฎิสนธิ ออวุลเจริญและพัฒนาเป็นเมล็ด รังไข่เจริญและพัฒนาเป็นผล

…………..

1.2) ผลเดี่ยว เป็นผลที่เปลี่ยนแปลงมาจากดอก 1 ดอก ที่มี 1 รังไข่ได้เป็น 1 ผล

…………..

1.3) พืชดอกมีวัฏจักรชีวิตแบบสลับ ประกอบด้วยสปอโรไฟต์ซึ่งเป็นระยะที่สร้างสปอร์และแกมีโทไฟต์ซึ่งเป็นระยะที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์

…………..

1.4) พืชดอกสร้างสปอร์ 2 แบบ คือ เมกะสปอร์ที่เกสรเพศผู้ และไมโครสปอร์ที่เกสรเพศเมีย

…………..

1.5) ไมโครสปอร์ภายในอับเรณูแบ่งเซลล์แบบไมโอซีสได้ 2 เซลล์ คือ เจเนอเรทิฟเซลล์และทิวบ์เซลล์เรียกโครงสร้างที่มี 2 เซลล์นี้ว่าเรณู

…………..

1.6) ถุงเอ็มบริโอที่เจริญเต็มที่ประกอบด้วยแอนติโพแดล 3 เซลล์ เซนทรัลเซลล์ 1 เซลล์ ที่มี 2

…………..

1.7) ไมโครไพล์ คือ ช่องเปิดที่ผนังของออวุล เป็นทางผ่านเข้าไปของหลอดเรณู เมื่อเกิดการปฏิสนธิและเป็นทางผ่านของรากแรกเกิดเมื่อมีการงอกของเมล็ด

…………..

1.8) การปฏิสนธิคู่ของพืชดอกเกิดขึ้น เมื่อสเปิร์ม เซลล์หนึ่งเข้าปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ ได้เป็นไซโกต ซึ่งจะพัฒนาต่อไปเป็นเอ็มบริโอ และสเปิร์มอีกเซลล์หนึ่งเข้าปฏิสนธิ กับ โพลาร์นิวคลีไอ ได้เป็นเอนโดเสปิร์มนิวเคลียสซึ่งพัฒนาต่อไปเป็นเอนโดสเปิร์ม

…………..

1.9) แหล่งสะสมอาหารสำหรับการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ คือใบเลี้ยง และเอนโดสปิร์ม

2. จับคู่ดอกและผล พร้อมทั้งอธิบายว่าเพราะเหตุใดดอกที่กำหนดให้จึงเจริญไปเป็นผลที่นักเรียนเลือก

 (.......เฉลย........)

3. ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ จงตอบคำถามต่อไปนี้

3.1 ไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์ และเมกะสปอร์มาเทอร์เซลล์ ของดอกทุกดอกบนต้นนี้ มีจีโนไทป์ที่เหมือนหรือแตกต่างกัน เพราะเหตุใด

   (.......เฉลย........)

3.2 แกมีโทไฟต์เพศผู้และแกมีโทไฟต์เพศเมียที่อยู่ภายในดอกเดียวกัน มีชุดของแอลลีลที่เหมือนหรือแตกต่างกัน เพราะเหตุใด

   (.......เฉลย........)

3.3 จากไมโครสปอร์มาเทอร์เซลล์ 1 เซลล์ จะได้เรณูจำนวนเท่าใด และเรณูทั้งหมดนั้นมีชุดของแอลลีลที่เหมือนหรือแตกต่างกันเพราะเหตุใด

   (.......เฉลย........)

3.4  ในการพัฒนาเป็นผล กลีบดอกและเกสรเพศผู้จะหลุดร่วงหลังการปฏิสนธิมีจำนวนออวุลทั้งหมด ดังที่เห็นในรูป ให้วาดรูปผลและเมล็ดโดยให้มีจำนวนเมล็ดในผลมากที่สุดเท่าที่จะมีได้

   (.......เฉลย........)

3.5  ถ้ามีเรณูจำนวนมากตกบนยอดเกสรเพศเมีย แต่มีเพียง 5 เรณูที่งอกหลอดเรณูลงไปถึงถุงเอ็มบริโอและมีสเปิร์มผสมกับเซลล์ไข่ได้สำเร็จ เมื่อรังไข่ ของดอกนี้พัฒนาไปเป็นผลจะมีเมล็ดกี่เมล็ด เพราะเหตุใด

   (.......เฉลย........)

 

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com