เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน บทที่ 8
                                         การสืบพันธุ์ของพืชดอก

 

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย ถูก (/) หรือผิด (X) หน้าข้อความตามความเข้าใจของผู้เรียน

  

( /  )

1. ดอกโดยทั่วไปประกอบด้วยกลีบเลี้ยง  กลีบดอก เกสรเพศผู้ และเกสรเพศเมีย

( /  )

2. ดอกแต่ละชนิดอาจมีส่วนประกอบต่างๆแตกต่างกัน

( /  )

3. พืชดอกสามารถสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศได้

( /  )

4. ถ้าเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ต่างดอกหรือต่างต้นกัน จำเป็นต้องมีพาหะช่วนในการถ่ายเรณู

( /  )

5. ในการถ่ายเรณูแต่ละครั้งจะมีเรณูจำนวนมากตกลงบนยอดเกสรเพศเมีย

( /  )

6. การปฏิสนธิในพืชดอกเป็นการปฏิสนธิคู่

( /  )

7. หลังการปฏิสนธิของพืชดอก รังไข่จะพัฒนาไปเป็นผลและออวุลจะพัฒนาไปเป็นเมล็ด

( X  )

8. ดอกทุกดอกจะพัฒนาไปเป็นผลเสมอ

( X  )

9. เมล็ดของพืชดอกอาจมีหรือไม่มีผลห่อหุ้ม

( X  )

10. แหล่งอาหารสำหรับเอ็มบริโอ คือ ใบเลี้ยง และเนื้อของผล

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com