เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน บทที่ 9
                                         โครงสร้างและการเจริญเติบโตขงพืชดอก

 

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย ถูก (/) หรือผิด (X) หน้าข้อความตามความเข้าใจของผู้เรียน

 ( /  )

1. เซลล์พืชทุกชนิดมีผนังเซลล์หุ้มอยู่ด้านนอกของเยื่อหุ้มเซลล์

( X  )

2. เซลล์ทุกชนิดของพืชมีคลอโรพลาสต์

( /  )

3. เซลลูโลสเป็นโครงสร้างหลักของผนังเซลล์พืช

( /  )

4. พืชดูดน้ำและธาตุอาหารผ่านทางเซลล์ขนราก

( /  )

5. ราก ลำต้น และใบ เป็นอวัยวะที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของพืชดอก

( X  )

6. พืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เจริญเติบโตเต็มที่มีรากแก้ว

( /  )

7. รากทำหน้าที่ช่วยยึดโครงสร้างของลำต้นพืชให้ติดอยู่กับดินหรือวัสดุปลูก

( /  )

8. ลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และอาหาร ไปยังส่วนต่าง ๆ ของพืช

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com