เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                            ระบบการย่อยอาหาร

 

 

 

 1.จงนำตัวอักษร ที่แสดงอวัยวะต่างๆ ของระบบย่อยอาหารของมนุษย์ เติมลงในช่องว่างหน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กัน อาจตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ (เฉลย)

   เฉลย

   ……จ…...   1.1  มีเซลล์สร้างเมือก กรดไฮโดรคลอริก และเพปซิโนเจน 
   ……ค…...   1.2  เป็นส่วนของทางเดินอาหาร ที่มีท่อเปิดจากตับอ่อนและท่อน้ำดี
   …ช,ซ…...   1.3   เป็นบริเวณที่ส่วนใหญ่ทำหน้าที่ดูดซึมน้ำ วิตามิน และธาตุอาหาร
   ……ก…...   1.4   สร้างสารที่ทำให้ลิพิดแตกตัว เป็นหยดเล็กๆ
   ……ฉ…...   1.5  สร้างเอนไซม์ย่อยอาหารทุกประเภทและสรน้างสารที่มีฤทธิ์เป็นเบส

                                                                      

หน้าหลัก ....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.