เฉลยคำถามท้ายบทที่ 13
                                                            ระบบการย่อยอาหาร

 

 

 

   8. ถ้าตัดส่วนเทนทาเคิลของไฮดราออกจะส่งผลต่อกระบวนการย่อย อาหารหรือไม่ เพราะเหตุใด
   ตอบ
          ถ้าตัดส่วนแทนทาเคิลของไฮดราออกจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการย่อยอาหาร แต่จะส่งผลต่อการนำอาหารเข้าสูเซลล์ เพราะเทนทาเคิล ของไฮดรา จะมีเข็มพิษ สำหรับใช้แทงเหยื่อให้สลบ และใช้เทนทาเคิลเพื่อจับอาหารเข้าสู่ปาก ดังนั้นเมื่อตัดเทนทาเคิลออกจะทำให้ไฮดราไม่สามารถนำอาหารเข้าปาก และย่อยอาหารในช่องภายในลำตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก ....<<<< ก่อนหน้า....ถัดไป >>>>อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม4.กรุงเทพ:สกสค.2562.