เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน บทที่ 14
                                         ระบบหายใจ

 

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย (/) หรือผิด (X) หน้าข้อความตามความเข้าใจของผู้เรียน

  

  ( X )  1. ในบรรยากาศมีปริมาณแก๊สต่างๆเรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ แก๊สออกซิเจน , คาร์บอนไดออกไซด์และ แก๊สไนโตรเจน
  

  ( X )  2. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แพร่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นสูง

   ( / )  3. จมูก  ท่อลม  หลอดลม และปอด เป็นโครงสร้างในระบบหายใจของมนุษย์

  ( X ) 4. การหายใจเข้านำเฉพาะแก๊สออกซิเจน  เข้าสู่ปอด และการหายใจออกนำเฉพาะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ออกสู่บรรยากาศ

  ( / )  5. การหายใจระดับเซลล์เพื่อสลายสารอาหารในร่างกาย ส่วนใหญ่ต้องการแก๊สออกซิเจน ในการสร้าง ATP

  ( / )  6. กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดขึ้นระหว่างถุงลมในปอดกับหลอดเลือดฝอยและระหว่าง หลอดเลือดฝอยกับเนื้อเยื่อ

  ( / )  7. การหายใจเข้าและการหายใจออกของมนุษย์เกี่ยวข้องกับการทำงานของกล้ามเนื้อ กะบังลมและกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครง

  ( X )  8. ขณะหายใจออกปริมาตรของอากาศภายในช่องอกเพิ่มขึ้น ความดันของอากาศในปอด จะมากกว่าความดันของอาการภายนอก

  ( / )  9. มนุษย์ไม่สามารถหายใจขณะที่มีการกลืนอาหารได้

  ( / )  10. ความจุอากาศของปอดแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น เพศ  อายุ  ขนาดของร่างกาย และการออกกำลังกาย

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com