เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน บทที่ 15
                                         ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง

 

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย (/) หรือผิด (X) หน้าข้อความตามความเข้าใจของผู้เรียน

     ( X )  1. หัวใจของมนุษย์แบ่งเป็น 4 ห้อง ได้แก่ หัวใจห้องบน 2 ห้อง และห้องล่าง 2 ห้อง ระหว่างหัวใจห้องซ้ายและหัวใจห้องขวามีลิ้นหัวใจกั้น


     ( X )  2. หัวใจห้องบนซ้ายจะบีบตัวส่งเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย
     

     ( / )  3. หลอดเลือดแบ่งเป็น หลอดเลือดอาร์เทอรี หลอดเลือดเวน หลอดเลือดฝอย ซึ่งมีโครงสร้างต่างกัน
     

     ( / )  4. เลือดประกอบด้วย เซลล์เม็ดเลือด เกล็ดเลือด  และพลาสมา
     

     ( / )  5. เลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงจะออกจากหัวใจไปยังเซลล์ต่างๆทั่วร่างกาย ขณะเดียวกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์จะแพร่เข้าสู่หลอดเลือดฝอยและลำเลียงกลับเข้าสู่หัวใจและลำเลียงไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด
     

     ( / )  6. ชีพจรบอกอัตราการเต้นของหัวใจ ซึ่งอัตราการเต้นของหัวใจในขณะปกติและหลังจากทำกิจกรรมต่างๆจะแตกต่างกัน
     

     ( X )  7. อัตราการเต้นของหัวใจในคนที่มีอายุเท่ากันและเพศเดียวกันจะไม่แตกต่างกัน
     

     ( / )  8. การออกกำลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร และการพักผ่อนให้เพียงพอช่วยในการดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดให้เป็นปกติ

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 ฉบับเผยแพร่ 2563.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com