เฉลยคำถามท้ายบทที่ 15
                                             ระบบหมุนเวียนเลือดและระบบน้ำเหลือง

 

   1. จงเติมชื่อโครงสร้างในระบบหมุนเวียนเลือดในร่างกายของมนุษย์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
       (....เฉลย......)

 

   2. จงนำตัวอักษรหน้าข้อความที่อยู่ด้านขวามือเติมในช่องว่างด้านซ้ายมือให้มีความสัมพันธ์กัน   
       (....เฉลย......)


………….

2.1 atherosclerosis

ก.) กราฟที่ได้จากการบันทึกการเปลี่ยนแปลงทางไฟฟ้าของกล้ามเนื้อหัวใจ ซึ่งตรงกับจังหวะการทำงานของหัวใจส่วนต่างๆ

………….

2.2 artificial pacemaker

ข.) เครื่องที่ทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า ไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้เป็นปกติ

………….

2.3 blood clotting

ค.) ภาวะที่หลอดเลือดตีบและแข็งเนื่องจากการสะสมของคอเลสเตอรอลที่ผนังหลอดเลือด

………….

2.4 electrocardiogram

ง.) การเพิ่มจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวอย่างผิดปกติ และไม่สามารถทำงานได้

………….

2.5 erythroblastosis fetalis

จ.) กระบวนการที่ทำให้เกิดการสานของไฟบริน เป็นร่างแหโปรตีนโดยจะรวมกับเพลตเลต และเซลล์เม็ดเลือดแดงไปอุดบาดแผล

………….

2.6 leukemia

ฉ.) ภาวะที่เกิดกับลูกที่มีเลือดหมู่ Rh+ ตั้งแต่คนที่ 2 ขึ้นไปและแม่ที่มีเลือดหมู่ Rh- สร้างแอนติบอดี ต่อแอนติเจน Rh ได้ เนื่องจากได้รับแอนติเจน Rh จากลูกที่มีเลือดหมู่ Rh+ คนแรกขณะคลอด

    3.จงใส่เครื่องหมายถูก / หน้าข้อความที่ถูกต้อง ใส่เครื่องหมายผิด (X) หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง และขีดเส้นใต้เฉพาะคำหรือส่วนของข้อความที่่ไม่ถูกต้อง และแก้ไขข้อความโดยตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง
      (....เฉลย......)

(    )

3.1 ถ้าเส้นประสาททุกเส้นที่ไปยังหัวใจถูกทำลาย พบว่าหัวใจจะหยุดทำงานทันที

(    )

3.2 เลือดที่มีออกซิเจนต่ำจะเข้าสู่เอเทรียมขวาของหัวใจโดยตรง เนื่องจากไม่มีลิ้นกั้น ระหว่างหลอดเลือดและหัวใจ

(    )

3.3 เลือดในเวนทริเคิลขวามีความเข้มข้นของออกซิเจนน้อยกว่าเลือดในพัลโมนารีอาร์เทอรี

(    )

3.4 โคโรนารีอาร์เทอรีเป็นหลอดเลือดที่นำเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

(    )

3.5 ในคนปกติวัดความดันเลือดได้ประมาณ 120/80 มิลลิเมตรปรอท ถ้าเวนทริเคิลบีบตัวแรงขึ้น แต่ยังคลายตัวปกติพบว่าจะทำให้ความดันซีสโทลิกลดลง

(    )

3.6 ผนังอาร์เทอรี หลอดเลือดฝอย และเวน ประกอบด้วยเนื้อเยื่อบุผิวชั้นใน เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ และเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

(    )

3.7 หลอดเลือดฝอยมีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กแต่มีพื้นที่ผิวรวมมาก เลือดในหลอดเลือดฝอยจึงไหลเร็ว

(    )

3.8 เซลล์เม็ดเลือดแดงในหลอดเลือดของมนุษย์มีรูปร่างกลมแบน ตรงกลางบุ๋ม ไม่มีนิวเคลียส มีไมโทคอนเดรีย มีฮีโมโกลบินซึ่งสามารถจับออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ได้

(    )

3.9 เซลล์เม็ดเลือดแดงสามารถเคลื่อนผ่านผนังหลอดเลือดฝอยสู่เนื้อเยื่อที่มีเชื้อโรคและเคลื่อนที่เข้าหาสารเคมีที่เชื้อโรค
หรือสิ่งแปลกปลอมปล่อยออกมา

(    )

3.10 ในผู้ใหญ่เซลล์เม็ดเลือดแดงทั้งหมดสร้างจากเซลล์ต้นกำเนิดในไขกระดูก

(    )

3.11 น้ำเหลืองต่างจากพลาสมาเพราะมีปริมาณโปรตีนน้อยกว่า

(    )

3.12 หลอดน้ำเหลืองมีลิ้นกั้นซึ่งคล้ายกับหลอดเลือดเวน

   4. Transposition of the great vessels (TGV) เป็นความผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดที่มีการสลับของหลอดเลือดดังรูป

      4.1 จงเขียนวงจรการไหลของเลือดในร่างกาย ของผู้ที่มีความผิดปกตินี้โดยระบุหลอดเลือดและห้องหัวใจที่เกี่ยวข้อง
           
(....เฉลย......)
      4.2 ผลกระทบและความร้ายแรงของการที่หลอดเลือดสลับตำแหน่งกันในกรณีนี้เป็นอย่างไร

           (....เฉลย......)

   5. Ventricular septal defect (VSD) เป็นความผิดปกติที่พบตั้งแต่แรกเกิดโดยหัวใจของผู้ป่วยจะมีรูเปิดที่ผนังระหว่างเวนทริเคิลซ้ายและเวนทริเคิลขวา ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการหัวใจเต้นเร็ว หายใจถี่ เหนื่อยหอบง่าย สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและกลไกการทำงานของหัวใจอธิบายอาการดังกล่าวได้อย่างไร
       (....เฉลย......)

   6. จากตารางแสดงเส้นผ่านศูนย์กลางของหลอดเลือด


หลอดเลือด

ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่ายศูนย์กลางภายนอก (µm)

ค่าเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (µm)

A

10

8

B

3,000

1,000

C

3,500

3,000

   หลอดเลืดใดเป็นอาร์เทอรี เวน และหลอดเลือดฝอยเพราะเหตุใด (....เฉลย......)

   7. ไส้เดือนดินอาศัยในดินที่ชื้น เซลล์ของร่างกายจึงมีโอกาสสัมผัสกับน้ำตลอดเวลา ทำให้เซลล์สามารถแลกเปลี่ยนแก๊สกับสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง เพราะเหตุใดไส้เดือนดินจึงยังจำเป็นต้องมีระบบหมุนเวียนเลือด ขณะที่พลานาเรียหรือกลุ่มหนอนตัวแบนไม่ต้องอาศัยระบบหมุนเวียนเลือด
       (....เฉลย......)

   8. สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งมีระบบหมุนเวียนเลือดดังรูป

   8.1 จากรูปสิ่งมีชีวิตนี้มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบเปิดหรือแบบปิด เพราะเหตุใด (....เฉลย......)
   8.2 บริเวณ A B และ C ในรูปบริเวณใดบ้างที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนในหลอดเลือดสูงเพราะเหตุใด
(....เฉลย......)

 

      

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 ฉบับเผยแพร่ 2563.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com