เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                                            ระบบหายใจ

 

1. จงนำตัวอักษรจากรูปที่กำหนดให้มาเติมในช่องว่างของแต่ละข้อ ให้ถูกต้อง
(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบและตอบซ้ำได้ )

1.1 รูป ก.
คำตอบ


( ข ) 1.


นำเลือดที่ผ่านการกรองที่ไตออกไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย

( ค ) 2.

นำเลือดที่มีของเสียซึ่งเป็นสารประกอบไนโตรเจนเข้าไต

( จ ) 3.

เก็บปัสสาวะก่อนขับออก

( ก ) 4.

มีหน้าที่กำจัดของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

( ง ) 5.

ลำเลียงปัสสาวะออกจากไต

1.2 รูป ข.
คำตอบ


(ค) 1.


บริเวณที่มีแรงดันในหลอดเลือดฝอยสูงกว่าหลอดเลือดฝอยบริเวณอื่น

(จ และ ซ) 2.

ADH มีผลต่อการทำงานของเซลล์ในบริเวณนี้

(ข และ ค) 3.

อัลบูมินที่ตรวจพบในปัสสาวะมักเป็นผลมาจากการทำงานที่ผิดปกติของส่วนนี้

(ง และ จ) 4.

ส่วนที่หลั่งสารที่มีองค์ประกอบของ H+ เพื่อช่วยรักษาดุลยภาพของ กรด-เบส ในเลือด

(ง) 5.

ส่วนที่ดูดกลับกรดแอมิโนและกลูโคสเข้าสู่หลอดเลือดฝอย


 

 

   

 

หน้าหลัก ...........<<<< ก่อนหน้า...................ถัดไป >>>>


 

อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 ฉบับเผยแพร่ 2563.