เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                                            ระบบหายใจ

 

  2.จงใส่เครื่องหมายถูก / หน้าข้อความที่ถูกต้อง ใส่เครื่องหมายผิด (X) หน้าข้อความที่ไม่ถูกต้อง และขีดเส้นใต้เฉพาะคำหรือส่วนของข้อความที่ไม่ถูกต้อง และแก้ไขข้อความโดยตัดออกหรือเติมคำหรือข้อความที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

  (.....เฉลย.....)

  (  /  )

  2.1 เมทาเนฟริเดียมของไส้เดือนดินแตกต่างจากโพรโทเนฟริเดียมของพลานาเรีย คือมีการดูดกลับสารที่มีประโยชน์เข้าสู่ระบบหมุนเวียนเลือด

  (  /  )

  2.2 มนุษย์มีไตทำหน้าที่กำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมโดยเฉพาะของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ

  ( X  )

  2.3 สารที่เกินความต้องการของร่างกายและของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบไหลไปตามท่อไต จากนั้นเข้าสู่ท่อหน่วยไตและไปยังกระเพาะปัสสาวะ

  แก้ไขเป็น
  สารที่เกินความต้องการของร่างกายและของเสียที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ
  ไหลไปตามท่อไต จากนั้นเข้าสู่ท่อหน่วยไตและไปยังกระเพาะปัสสาวะ

  คำที่ขีดเส้นใต้แก้ไขเป็น ท่อหน่วยไต , ท่อไต

   

  (  /  )

  2.4 สารบางชนิดในของเหลวที่ถูกกรองเข้าสู่หน่วยไต เช่น กรดแอมิโน กลูโคส ไอออนต่างๆและน้ำจะถูกดูดกลับโดยผนังของท่อหน่วยไตเพื่อกลับเข้าสู่หลอดเลือดฝอย

  (  X  )

  2.5 ของเหลวที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะประกอบด้วย ยูเรีย โซเดียมไอออน กรดแอมิโน และเซลล์เม็ดเลือด

  แก้ไขเป็น
  กรณีที่ 1 ของเหลวที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะประกอบด้วย ยูเรีย โซเดียมไอออน
  กรดแอมิโน และเซลล์เม็ดเลือด
  คำขีดเส้นใต้แก้ไขเป็น กลเมอรูลัส

  กรณีที่ 2 ของเหลวที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะประกอบด้วย ยูเรีย โซเดียมไอออน
  กรดแอมิโน และเซลล์เม็ดเลือด
  คำขีดเส้นใต้แก้ไขเป็น ตัดกรดแอมิโน และเซลล์เม็ดเลือด ออก

  กรณีที่ 3 ของเหลวที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะประกอบด้วย ยูเรีย โซเดียมไอออน
  กรดแอมิโน และเซลล์เม็ดเลือด
  คำขีดเส้นใต้แก้ไขเป็น กรดยูริก คลอไรด์ไอออน เป็นต้น

   

  (  /  )

  2.6 ความดันเลือดมีผลต่ออัตราการกรองที่โกลเมอรูลัส

  ( /  )

  2.7 การทำงานของระบบขับถ่ายและระบบหายใจเกี่ยวข้องกับการรักษาดุลยภาพของ กรด-เบส ในเลือด

  ( X  )

  2.8 ความเข้มข้นของยูเรียในโบว์แมนส์แคปซูลสูงกว่าในท่อรวม

  แก้ไขเป็น
  กรณีที่ 1 ความเข้มข้นของยูเรียในโบว์แมนส์แคปซูลสูงกว่าในท่อรวม
  คำขีดเส้นใต้แก้ไขเป็น  ต่ำกว่า

  กรณีที่ 2 ความเข้มข้นของยูเรียในโบว์แมนส์แคปซูลสูงกว่าในท่อรวม
  คำขีดเส้นใต้แก้ไขเป็น  ท่อรวม, โบว์แมนส์แคปซูล

   

  ( X )

  2.9 ถ้าเลือดเป็นกรด ไตจะรักษาดุลยภาพของ กรด-เบส ในเลือดโดยหลั่งไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนออกจากหลอดเลือดและดูดกลับไฮโดรเจนไอออนเข้าสู่หลอดเลือด

  แก้ไขเป็น
  ถ้าเลือดเป็นกรด ไตจะรักษาดุลยภาพของกรด-เบสในเลือดโดยหล่งั ไฮโดรเจน
  คาร์บอเนตไอออนออกจากหลอดเลือดและดูดกลับไฮโดรเจนไอออนเข้าสู่
  หลอดเลือด
  คำขีดเส้นใต้แก้ไขเป็น  ไฮโดรเจนไอออน, ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออน

   

  ( /  )

  2.10 เมื่อดื่มน้ำปริมาณมากและต่อเนื่อง สมองส่วนไฮโพทาลามัสกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหลังให้ลดการหลั่ง ADH ทำให้เซลล์ที่ท่อขดส่วนปลายและท่อรวมลดการดูดกลับน้ำ

   

   

   

   

   

   

   

  หน้าหลัก ...........<<<< ก่อนหน้า...................ถัดไป >>>>


อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 ฉบับเผยแพร่ 2563.