เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                                            ระบบหายใจ

 

7. จงเปรียบทียบโครงสร้างหรืออวัยวะในการขับถ่ายและกระบวนการขับถ่ายของสัตว์ ไม่มี กระดูกสันหลังและสัตว์มีกระดูกสันหลังลงในตารางที่กำหนดให้
แนวคำตอบ

 

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สัตว์มีกระดูกสันหลัง เช่น มนุษย์

ฟองน้ำ

ไฮดรา

พลานาเรีย

ไส้เดือนดิน

แมลง

 

โครงสร้างหรืออวัยวะในการขับถ่าย

 

ไม่มี

 

ไม่มี

 

โพรโทเนฟริเดียม

 

เมทาเนฟริเดียม

 

มัลพิเกียนทิวบูล

 

ไต

 

กระบวนการขับถ่าย

การแพร่
ผ่านเยื่อ
หุ้มเซลล์
ออกสู่สิ่ง
แวดล้อม

 

การแพร่
ผ่านเยื่อ
หุ้มเซลล์
ออกสู่สิ่ง
แวดล้อม

ใช้ซิเลียที่เฟลมเซลล์
โบกพัดทำให้เกิดแรงดึง
น้ำพร้อมของเสียที่
ละลายอยู่เข้า
เฟลมเซลล์แล้วลำเลียง
สู่ท่อรับของเหลว เพื่อ
ไปกำจัดออกที่ช่องเปิด
ที่ผนังลำตัว

ใช้เนโฟรสโตมที่
เป็นปลายเปิดของ
เมทาเนฟริเดียม
รับของเสียที่ละลายอยู่
ในน้ำ แล้วลำเลียงออก
สู่ช่องเปิดที่ผนังลำตัว
น้ำและแร่ธาตุบางชนิด
ที่มีประโยชน์จะถูกดูด
กลับเข้าสู่ระบบ
หมุนเวียนเลือด

บริเวณปลายของมัลพิ
เกียนทิวบูลจะรับของ
เสียจากของเหลว
ภายในช่องลำตัว แล้ว
ลำเลียงไปยังทางเดิน
อาหาร ซึ่งจะมีการดูด
กลับน้ำ และสารที่มี
ประโยชน์กลับเข้าสู่
ระบบหมุนเวียนเลือด
ของเสียที่เหลือซึ่งมี
ไนโตรเจนเป็นองค์
ประกอบจะเปลี่ยน
เป็นกรดยูริกขับออกมา
พร้อมกากอาหารทาง
ทวารหนัก

การกรองเกิดขึ้นที่หน่วยไต
บริเวณโกลเมอรูลัสกับโบว์แมนส์
แคปซูล สารที่มีขนาดเล็กจะถูก
กรองเข้าสู่ช่องในโบว์แมนส์
แคปซูล เข้าสู่ท่อหน่วยไตที่มี
ลักษณะเป็นท่อยาวขดไปมาซึ่ง
แต่ละบริเวณของท่อหน่วยไต
จะมีการดูดกลับสารที่มี
ประโยชน์เข้าระบบหมุนเวียน
เลือด บางบริเวณเกิดการหลั่ง
ไอออนบางชนิดที่มีมากเกินไป
หรือสารพิษบางชนิด จน
สุดท้ายของเสียที่ได้ส่วนใหญ่
จะอยู่ในรูปของยูเรียและกำจัด
ออกไปกับปัสสาวะ

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก ...........<<<< ก่อนหน้า...................ถัดไป >>>>


 

อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 ฉบับเผยแพร่ 2563.