เฉลยคำถามท้ายบทที่ 14
                                                            ระบบหายใจ

 

6. การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดเป็นประจำจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

แนวคำตอบ
          อาหารที่มีรสเค็มจัดมีส่วนประกอบของโซเดียมคลอไรด์มาก เมื่อโซเดียมคลอไรด์เข้าสู่
ร่างกายจะแตกตัวเป็นไอออน ได้แก่ Na+ และ Cl- ซึ่งปกติในร่างกายจะมีปริมาณ Na+ และCl- สมดุลอยู่แล้ว แต่ถ้าได้รับมากเกินไปจะทำให้ความเข้มข้นของ Na+ และ Cl- ในเลือดเพิ่มขึ้นไตต้องรักษาสมดุลโดยการดูดกลับน้ำจากของเหลวในท่อหน่วยไตเข้าสู่หลอดเลือด
เพิ่มมากขึ้น เพื่อลดความเข้มข้นของ Na+ ในเลือด ปริมาณเลือดจึงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้หัวใจ
ต้องสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายเร็วขึ้น ความดันเลือดจึงสูง ซึ่งความดันเลือดที่สูงขึ้นนี้จะเพิ่ม
แรงดันที่โกลเมอรูลัสที่ทำหน้าที่กรองสาร ทำให้หลอดเลือดฝอยอาจเกิดรอยรั่วหรือฉีกขาด
อาจทำให้เกิดการรั่วของโปรตีน และเซลล์เม็ดเลือดแดงออกมากับปัสสาวะ ซึ่งส่งผลให้เกิด
โรคไต เช่น โรคไตเรื้อรัง

 

 

 

 

 

หน้าหลัก ...........<<<< ก่อนหน้า...................ถัดไป >>>>


 

อ้างอิงจาก :
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. คู่มือครูรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ชีววิทยาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 4 ฉบับเผยแพร่ 2563.