เฉลยตรวจสอบความรู้ก่อนเรียน บทที่ 13
                                         ระบบย่อยอาหาร

 

 

 

ให้นักเรียนใส่เครื่องหมาย (/) หรือผิด (X) หน้าข้อความตามความเข้าใจของผู้เรียน

   ( X )   1. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีโครงสร้างในการย่อยอาหารเหมือนกัน

   ( X )   2. คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ ลิพิดเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย เซลล์สามารถนำไปใช้ได้ทันที

   ( / )   3. ทางเดินอาหารของมนุษย์ ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก และอวัยวะที่เกี่ยวข้อง กับการย่อยอาหาร คือ ต่อมน้ำลาย ตับ และตับอ่อน 

   ( / )   4. ฟันช่วยบดเคี้ยวอาหาร ให้มีขนาดเล็กลง จัดเป็นการย่อยเชิงกล และมีลิ้นช่วยคลุกเคล้าอาหาร

   ( / )   5. ภายในกระเพาะอาหาร มีการย่อยโปรตีน โดยเอนไซม์ในสภาวะที่เป็นกรด

   ( X )  6. การย่อยอาหารในลำไส้เล็ก อาศัยเอนไซม์ที่สร้างจากตับอ่อนเท่านั้น

   ( / )   7. การดูดซึมสารอาหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ลำไส้เล็ก

   ( X )  8.  น้ำดีสร้างจากถุงน้ำดีแล้วส่งไปที่ลำไส้เล็ก ช่วยให้ลิพิดแตกตัว

   ( / )   9. ไตรกลีเซอไรด์เมื่อถูกย่อยแล้ว จะได้กรดไขมัน และกลีเซอรอล

   ( / )   10. เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยอาหารจัดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลักสื่อการสอน >>>

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

เฉลยคำถามท้ายบท

ชีววิทยาพื้นฐาน หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 1 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 2 หลักสูตร 60
ชีววิทยา เล่ม 3 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 4 หลักสูตร 60 ชีววิทยา เล่ม 5 หลักสูตร 60
เฉลยข้อสอบ O-net ชีววิทยา กลับหน้าหลัก NaNa-bio.com